فروش چیست و فروشنده کیست ؟ <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: IRANsans; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 15px !important; line-height: 32px !important;">فروش تعاریف مختلفی دارد. فروشنده کسی است که توانایی تأثیر و قانع سازی مشتریان را دارد و می تواند تصمیم خرید آنان را عوض کند. فروشندگی، حرفه ای پیچیده و سخت است که موفقیت در گرو برخورداری از مهارت های فنی و تخصصی، ارتباطی و تعاملی با انسان ها است. آسمونی در این مقاله در مورد فروش و فروشندگی بیشتر صحبت می کند.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: IRANsans; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 15px !important; line-height: 32px !important;"><strong><a href="http://www.asemooni.com/advertising/sale">فروش</a> بحثی است که از دو زاویه قابل طرح است، “زاویه ی شرکت و زاویه ی مشتری”:</strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: IRANsans; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 15px !important; line-height: 32px !important;">در اوایل قرن بیستم شرکت ها بیشتر در پی کسب درآمدسازی بودند و به همین لحاظ هدف از فروش و تربیت فروشنده صرفا درآمدزایی بود. اما با رشد بازارها و افزایش رقابت ادبیات جدیدی در مورد فروش پدید آمد. در ادبیات <a href="http://www.asemooni.com/business/marketing" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(40, 50, 78); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out; font-weight: bold;">بازاریابی</a> امروزی فروش بیشتر از زاویه ی مشتری مطرح است و علت آن نیز این است که اگر بخواهیم در فروش موفق عمل کنیم باید دیدگاه های مشتری را درک کرده و از زاویه ی منافع وی حرکت کنیم. در غیر اینصورت شکست اجتناب ناپذیر خواهد بود.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: IRANsans; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 15px !important; line-height: 32px !important;">سوال اساسی در فروش این است که بدانیم مشتری چه نیازی دارد و سپس تعیین کنیم که آیا توانمندی رفع آن نیاز را داریم یا خیر. این بدان معنی است که همواره باید دنبال مشتریانی باشیم که توانمندی حل مسائل و رفع نیازهای ایشان را داریم، چون تنها در اینصورت است که می توانیم برای مشتری ایجاد ارزش کنیم و مشتری نیز برای ما ارزش افزا خواهند بود.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: IRANsans; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 15px !important; line-height: 32px !important;">در این چارچوب فروش عبارت است از کمک کردن به مشتری به منظور خرید آن خدمت یا محصولی که نیازهایش را مرتفع ساخته و برای وی ایجاد ارزش کند. به طور کلی “ارزش” از این دیدگاه یا در چارچوب هزینه کمتر قابل تعریف است و یا کیفیت. اینکه کدام عامل برای مشتری اولویت دارد نکته ای کلیدی محسوب می شود.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: IRANsans; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 15px !important; line-height: 32px !important;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 51, 102);"><img class="size-full wp-image-277130 aligncenter tie-appear" src="http://cdn.asemooni.com/2017/08/Seller1.jpg" alt="Seller1 فروش چیست و فروشنده کیست ؟" width="600" height="337" srcset="http://www.asemooni.com/cdn/2017/08/Seller1.jpg 600w, http://www.asemooni.com/cdn/2017/08/Seller1-228x128.jpg 228w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="فروش چیست و فروشنده کیست ؟" style="padding: 0px; margin: 5px auto; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; clear: both; display: block; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out;" /></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: IRANsans; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 15px !important; line-height: 32px !important;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 51, 102);">بدین ترتیب فروش فرایندی است که دارای چهار مرحله است:</strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: IRANsans; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 15px !important; line-height: 32px !important;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 51, 102);">۱.</strong> درک نیازهای مشتری</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: IRANsans; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 15px !important; line-height: 32px !important;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 51, 102);">۲.</strong> درک آن چیزی که مشتری “ارزش” تلقی می کند</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: IRANsans; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 15px !important; line-height: 32px !important;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 51, 102);">۳.</strong> ارائه راه حلی برای رفع این نیاز در چارچوب تعریف مشتری از “ارزش”</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: IRANsans; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 15px !important; line-height: 32px !important;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 51, 102);">۴.</strong> جلب رضایت مشتری</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: IRANsans; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 15px !important; line-height: 32px !important;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 51, 102);">فروشنده موفق کیست؟</strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: IRANsans; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 15px !important; line-height: 32px !important;">در ادبیات فروش که به صورت ژنریک مطرح شده است، دو دسته قابلیت برای فروشنده موفق ارائه می شود. یک گروه از قابلیت ها تخصصی است، بدین مفهوم که فروشنده می باید بر محصول یا خدمتی که به فروش می رساند اشراف کامل داشته باشد و یا اینکه بداند که در صورت نیاز به کدام منابع برای پاسخگویی به سوال مشتری رجوع کند. فروشنده همچنین باید موسسه ای که معرف آن است را بشناسد و ارزش های سازمانی مورد نظر آن موسسه را انعکاس دهد. بدین ترتیب مدیران فروش باید اطمینان حاصل کنند که نیروی فروششان از این ارزش ها آگاهی داشته و نحوه ی انتقال آنها را به مشتری می شناسد.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: IRANsans; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 15px !important; line-height: 32px !important;">تخصص آسیب شناسی و طرح سوالات صحیح نیز در زمرهء قابلیت های تخصصی فروشنده قرار می گیرد. فروشنده باید بتواند با طرح سوالات درست و به جا نیازهای مشتری را تشخیص داده و مسائلی را که حتی مشتری نیز ممکن است نسبت به آنها وقوف فوری نداشته باشد، شناسایی کند. همچنین از طریق طرح سوالات صحیح فروشنده می تواند ارزش های مورد نظر مشتری را شناسایی و در قالب آنها به ارائه ی راه حل بپردازد.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: IRANsans; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 15px !important; line-height: 32px !important;"><img class="size-full wp-image-277144 aligncenter tie-appear" src="http://cdn.asemooni.com/2017/08/Successful-seller1.jpg" alt="Successful seller1 فروش چیست و فروشنده کیست ؟" width="600" height="348" srcset="http://www.asemooni.com/cdn/2017/08/Successful-seller1.jpg 600w, http://www.asemooni.com/cdn/2017/08/Successful-seller1-228x132.jpg 228w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title="فروش چیست و فروشنده کیست ؟" style="padding: 0px; margin: 5px auto; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; clear: both; display: block; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out;" /></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: IRANsans; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 15px !important; line-height: 32px !important;">فروشنده متخصص حرفه ی فروشندگی را نیز به خوبی می شناسد. فروش دارای مراحلی است که باید به درستی طی شود تا به موفقیت بیانجامد. جمع آوری اطلاعات صحیح از بازار و رقبا، جمع آوری اطلاعات در مورد نیاز مشتری، توان برقراری تماس اولیه، توان ارائه حرفه ای و هوشمندانه خدمات و محصولات، برگزاری جلسه فروش و طی مراحل مذاکراتی، سفارش گیری، پی گیری سفارش، عقد قرارداد، طی مراحل پس از فروش و ارائه مشاوره تکمیلی به مشتری … همگی از مراحل کلیدی یک فروش موفق محسوب می شوند.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: IRANsans; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 15px !important; line-height: 32px !important;">ارزش مداری نیز در زمره قابلیت های حرفه ای فروشنده قرار می گیرد. برخلاف باور عمومی فروشندگی فعالیتی ارزش مدارانه و اخلاقی است. دور اندیشی می طلبد که فروشنده حرفه ای به اهداف کوتاه مدت سود آوری فکر نکرده و آنچه که به صلاح مشتری می باشد را به وی توصیه نماید. در غیر اینصورت فروش دیر یا زود به نارضایتی مشتری انجامیده و رابطه ای بلندمدت به خصومت و تبلیغات منفی علیه شرکت مبدل می شود. برخورد شفاف، صادقانه و در عین حال حرفه ای منجر به رابطه ای بلند مدت و ارزش مدار می گردد.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: IRANsans; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 15px !important; line-height: 32px !important;">البته تامین موارد فوق توان ارتباطی فروشنده را می طلبد. بدین خاطر یک فروشنده موفق می داند که چه موقع گوش بدهد، چه موقع توضیح دهد و در همه حال دغدغه ها و مسائل مشتری را از آن خود می داند. در عین حال بیان صریح و روشن و مهارت نگارش در زمره ی توان های ارتباطی حرفه ای قلمداد می شوند که فروشنده می تواند و می باید آنها را توسعه دهد.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: IRANsans; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 15px !important; line-height: 32px !important;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 51, 102);"><img class="size-full wp-image-277135 aligncenter tie-appear" src="http://cdn.asemooni.com/2017/08/date_seller1.jpg" alt="date seller1 فروش چیست و فروشنده کیست ؟" width="667" height="410" srcset="http://www.asemooni.com/cdn/2017/08/date_seller1.jpg 800w, http://www.asemooni.com/cdn/2017/08/date_seller1-228x140.jpg 228w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" title="فروش چیست و فروشنده کیست ؟" style="padding: 0px; margin: 5px auto; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; clear: both; display: block; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out;" /></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: IRANsans; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 15px !important; line-height: 32px !important;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 51, 102);">در کنار موارد فوق فروشنده موفق همواره قابلیت های فردی اش را نیز توسعه می دهد. وی همواره در حوزه های زیر به توسعه خویش می پردازد:</strong></p><ul style="padding: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANsans; font-size: 13px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><li style="padding: 0px; outline: none; list-style: disc outside none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; font-size: 14px !important;">نظم فردی و مدیریت زمان</li><li style="padding: 0px; outline: none; list-style: disc outside none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; font-size: 14px !important;">سلامتی جسمانی</li><li style="padding: 0px; outline: none; list-style: disc outside none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; font-size: 14px !important;">آگاهی از مسائل روز</li><li style="padding: 0px; outline: none; list-style: disc outside none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; font-size: 14px !important;">توسعه قوه خلاقیت</li><li style="padding: 0px; outline: none; list-style: disc outside none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; font-size: 14px !important;">تقویت حافظه</li><li style="padding: 0px; outline: none; list-style: disc outside none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; font-size: 14px !important;">نگرش مثبت</li><li style="padding: 0px; outline: none; list-style: disc outside none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; font-size: 14px !important;">خود اتکایی</li><li style="padding: 0px; outline: none; list-style: disc outside none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; font-size: 14px !important;">خویش انتقادی</li><li style="padding: 0px; outline: none; list-style: disc outside none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; font-size: 14px !important;">همدلی</li><li style="padding: 0px; outline: none; list-style: disc outside none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; font-size: 14px !important;">صبر و حوصله</li></ul><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: IRANsans; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 15px !important; line-height: 32px !important;">در صورت توسعه تمامی این قابلیت ها البته فروشنده موفق عمل خواهد کرد و همین موفقیت شاید عاملی که به خودی خود قابل اکتساب نباشد را به وی هدیه می دهد، یعنی اعتماد به نفس …</p>

طراحی و ساخت اپلیکیشن خبری <div itemprop="description" class="fulldescr" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 2; text-align: justify;">امروزه اکثر افراد از گوشی های هوشمند و یا تبلت ها و در مجموع از ابزار های هوشمند استفاده می کنند. این می تواند یک فرصت برای افراد جویای کسب و کار باشد. کسانی که قصد جذب مشتری بیشتری دارند و یا افرادی که به دنبال بازدید کننده بیشتر از محتوای تولید شده خود هستند باید در این زمینه یک خلاقیت به خرج دهند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 2; text-align: justify;">در واقع اغلب افراد مشغله فراوانی دارند و فرصت چک کردن روزنامه ها و مجله ها را برای دنبال کردن اخبار ندارند و در عوض با ابزار هوشمندی که به همراه خود دارند همیشه در ارتباط می باشند. این می تواند یک فرصت برای <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی اپلیکیشن خبری</span> باشد که روزانه افراد زیادی از اخبار و آگهی های روزمره آگاهی پیدا کنند و از سایت و روزنامه و مجله خبری شما بازدید کنند و ضمن اینکه برای شما بازدید کننده بیشتر و مشتری بیشتر به ارمغان می آورد.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 14pt; line-height: 1; font-family: YekanFaNum, tahoma; margin-bottom: 10px; margin-top: 20px; color: rgb(0, 109, 232);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">چرا سایت ها و مجله های خبری به طراحی اپلیکیشن نیاز دارند</span>؟</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 2; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی اپلیکیشن</span> همانطور گفته شد موجب می شود افرادی که گوشی هوشمند دارند که تعداد آن ها بسیار زیاد است، در هر زمان و هر مکان به محتویات خبری سایت و یا مجله شما دسترسی داشته باشند. روزنامه های بزرگ جهانی امروز همگی برای سایت خود، اپلیکیشن خبری طراحی کرده اند که از جمله آن ها می توان روزنامه نیویورک تایمز  و یا روزنامه ایالات متحده آمریکا را نام برد. با این کار آن ها مشتریان خود را با تجربه خواندن خبرها توسط اپلیکیشن خبری موبایل آشنا ساخته اند.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 14pt; line-height: 1; font-family: YekanFaNum, tahoma; margin-bottom: 10px; margin-top: 20px; color: rgb(0, 109, 232);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مزایای طراحی اپلیکیشن خبری</span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 2; text-align: justify;">اپلیکیشن های اندورید و ios خبری دارای یک سری ویژگی هایی هستند که می توان آن ها را از مزایای این اپلیکیشن ها  نام برد. از جمله آن ویژگی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :</p><ul class="commerce-feature" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">اولین ویژگی اپلیکیشن های خبری اینست که محتوای وب سایت با اپلیکیشن خبری  متصل می گردد.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">این اپلیکیشن ها به صورت خلاقانه و مطابق با تجربه‌ های کاربری ایجاد می‌شود.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">در آن ها گروه‌ های خبری به نمایش درمی‌آیند.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">قابلیت جستجوی اخبار در هنگام <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://nopardazco.com/pages/app-design" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">طراحی اپلیکیشن موبایل</a></span> وجود دارد.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">می توان اخبار را  به ترتیب جدیدترین، پربازدید ترین و یا جنجالی ترین تفکیک کرد.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">در این اپلیکیشن ها اخبار به همراه تصاویر نشان داده می شود.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">لیست علاقه مندی هم در این اپلیکیشن ها وجود دارد که می توان اخبار را به آن اضافه کرد.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">در این اپلیکیشن های خبری، امکان شخصی سازی نمایش برای کاربران فراهم شده است که می توان نحوه نمایش را با تنظیمات تغییر داد.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">در این اپلیکیشن ها شبکه های اجتماعی همانند فیسبوک و توییتر را می توان در اپلیکیشن ادغام کرد.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">یک ویژگی بسیار خوب در این اپلیکیشن ها وجود دارد که در آن قابلیت اشتراک گذاری اخبار با دوستان فراهم است.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">در اپلیکیشن های خبری می توان با استفاده از تبلیغات، کسب درامد کرد.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">در این اپلیکیشن ها همه بخش ها به خوراک RSS پیوند داده می شود.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">امکان نظر سنجی درباره داغ ترین اخبار در این اپلیکیشن ها وجود دارد.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">محتوای چند رسانه ای را نیز می توان در این اپلیکیشن ها اضافه کرد.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">منو های این اپلیکیشن ها برای تلفن های هوشمند همراه بسیار جالب هستند.</li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 2; text-align: justify;">این ها بخشی از بهترین ویژگی های اپلیکیشن های خبری هستند.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 14pt; line-height: 1; font-family: YekanFaNum, tahoma; margin-bottom: 10px; margin-top: 20px; color: rgb(0, 109, 232);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ساخت </span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">اپلیکیشن خبری</span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 2; text-align: justify;">این اپلیکیشن ها در شرکت های <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت </span>مختلفی طراحی می شوند. در این اپلیکیشن ها، امکان ثبت و ذخیره سازی اخبار و اطلاعات وجود دارد. خبر های متنوع را می توان بر اساس تازه ترین ها و یا جذاب ترین ها دسته بندی کنید و در هر لحظه آن را در اپلیکیشن به اشتراک بگذارید. برای رونق به کسب و کار می توان طراحی اپلیکیشن های خبری را سفارشی کرد تا با یک طراحی خلاق، مشتری بیشتری را جذب کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 2; text-align: justify;"><a class="highslide" href="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-06/1530043653_app-desing.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-06/thumbs/1530043653_app-desing.jpg" alt="طراحی اپلیکیشن موبایل خبری" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /></a> </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 2; text-align: justify;">آخرین اخبار توسط اپلیکیشن های خبری در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیار کاربران قرار می گیرد و افراد بسیاری را در سراسر جهان از خبر های مختلف از سرتاسر دنیا آگاه می سازد. انتشار سریع و راحت  پادکست های خبری، اخبار مختلف متنی و تصویری و نمایش تبلیغات از جمله کارهایی است که با استفاده از <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">اپلیکیشن های اندروید خبری</span> می توان انجام داد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 2; text-align: justify;">با سفارش یک اپلیکیشن خبری می توان آخرین خبرها را هم زمان با اضافه شدن به وب سایت، در یک اپلیکیشن خبری موبایل هم ارائه داد. مدیران وب سایت های خبری باید به دنبال طراحی یک اپلیکیشن خبری برای وب سایت خود باشند چرا که این کار موجب شهرت بیشتر، بازدید بیشتر و مشتری بیشتر برای کسب و کار شان می شود. در ارائه اخبار و محتویات در داخل اپلیکیشن ها باید این نکته را مد نظر قرار داد که محتوا باید دارای اعتبار باشد و منبع آن ها حتی الامکان  ذکر شود. اگر به دنبال بازدید کننده ی بیشتر از اپلیکیشن و حتی سایت خبری خود هستید این نکته را باید همیشه آویزه ی گوشتان کنید.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 14pt; line-height: 1; font-family: YekanFaNum, tahoma; margin-bottom: 10px; margin-top: 20px; color: rgb(0, 109, 232);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">نتیجه گیری</span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 2; text-align: justify;">امروزه سایت های خبری تحت تأثیر مخاطبان خود هستند. بیشتر اخبار امروزی توسط اپلیکیشن ها و سایت های خبری دیده می شوند هرچند که تعداد کمی از افراد هنوز که هنوز است از روزنامه ها و مجله ها استفاده می کنند و روزنامه ها را مطالعه می کنند ولی اکثر ما برای اطلاع از اخبار روزانه به اپلیکیشن ها و سایت های خبری یا شبکه های اجتماعی روی آورده ایم. برخی از افراد به مورد اعتماد بودن اپلیکیشن ها اهمیت زیادی می دهند و به همین دلیل است که برخی هنوز از روزنامه ها استفاده می کنند. لذا همانطور که گفته شد باید همیشه حواستان به اعتبار اپلیکیشن و سایت باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 2; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://nopardazco.com/blog/tutorials/203">طراحی اپلیکیشن های خبری</a> برای موبایل</span> مزایای بسیاری دارد که بیان شد. اما یکی از بهترین ویژگی ها و مزایای استفاده از اپلیکیشن های خبری برای موبایل، کمک به حفظ محیط زیست است. چرا که با استفاده از این اپلیکیشن های خبری می توان از هدر رفتن حجم بسیار زیادی کاغذ برای چاپ اخبار بر روی آن ها جلوگیری کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 2; text-align: justify;">مطالب مرتبط: <a href="https://nopardazco.com/pages/news">طراحی سایت خبری</a></p><div><br /></div></div>

نکاتی در مورد طراحی سایتی ساده و زیبا <p dir="rtl" style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(48, 63, 80); font-family: IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">از اساسی ترین اصول در <strong><font color="#dc424a" face="IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 22.75px;"><a href="https://nopardazco.com/pages/company">طراحی سایت</a></span></font></strong> ساده و شکیل نگه داشتن آن است . این قانون باید به همه ی جنبه های <font color="#dc424a" face="IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 22.75px;">سایت</span></font> شما از جمله گرافیک و محتوا اعمال شود. با استفاده از نکات زیر شما میتوانید <font color="#dc424a" face="IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 22.75px;">وب سایت</span></font> ساده و زیبایی داشته باشید و همچنین مانع پراکندگی و آشفتگی آن شوید.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(48, 63, 80); font-family: IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br /><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong> <span style="color: rgb(0, 128, 0);">–</span></strong><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong>به ویژگی های وب سایت دقت کنید</strong><strong>:</strong></span></span><br /><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">گسترش و پیشرفت سایت از عادات تمامی افرادی است که <strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 22.75px; color: rgb(220, 66, 74);">طراحی وب سایت</strong><font color="#dc424a" face="IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 22.75px;"> </span></font>انجام می دهند و میخواهند ویژگی هایی به سایت بیفزایند و یا توانایی های آن را بالا ببرند، اما گاهی این امکانات فقط شما را راضی میکند و هیچ اهمیتی برای مخاطبان و کاربران ندارد و این فقط وقت تلف کردن است. حتما ویژگی هایی اضافه کنید که برای کاربران و مشتریان مهم باشد .</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(48, 63, 80); font-family: IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br /><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong> –</strong><strong>کم کردن پهنای باند با حداقل رساندن امکانات</strong><strong>:</strong></span><br /><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">پهنای باند مخاطب و کاربران با عکسها و فیلم ها مورد استفاده قرار می گیرد پس کمی عاقلانه فکر کنید زیرا مصرف پهنای باند کاربر توسط <strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 22.75px; color: rgb(220, 66, 74);">وب سایت</strong><font color="#dc424a" face="IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 22.75px;"> </span></font>شما میتواند کاربر را تحریک کند تا از <font color="#dc424a" face="IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 22.75px;">سایت</span></font> شما دیدن نکند .علاوه بر این از صفحات وب خود به طور منظم و دقیق دیدن کنید تا اگر لینک های خرابی وجود داشت آنها را تعمیر کنید .</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(48, 63, 80); font-family: IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br /><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong> –</strong><strong>اطلاع رسانی به کاربران:</strong></span><br /><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">دادن اطلاعاتی که کاربر بتواند آنها را به آسانی هضم کند خیلی خوب است و عملکرد شما را بهتر نشان می دهد.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(48, 63, 80); font-family: IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">علاوه بر این اطلاعات درست و صحیح  در رابطه با خدمات و محصولات <strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 22.75px; color: rgb(220, 66, 74);">طراحی وب سایت</strong><font color="#dc424a" face="IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 22.75px;"> </span></font>خود بازدیدکننده را وادار میکند تا درباره شما بهتر قضاوت کند و این کار باعث موفقیت شما می شود.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(48, 63, 80); font-family: IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br /><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong> –سهولت در نوشتن:</strong></span><br /><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">استفاده ساده از عبارات و کلمات باعث درک راحت مطالب و داده ها از طرف کاربران می شود. توجه داشته باشید از کلمات مبهم و پیچیده کمتر استفاده کنید زیرا برای افراد کمی قابل فهم است.عنوان سبک و روان مطلب, مخاطب و بازدیدکننده را تشویق میکند تا موضوعات شما را بخواند و اگر ابهامی در نوشتنتان باشد تصویر منفی از وب سایت شما را ذهن کاربر می گذارد .</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(48, 63, 80); font-family: IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br /><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong> –گسترش محتوای بسیار خوب:</strong></span><br /><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">تولید کردن محتوای خوب برای <font color="#dc424a" face="IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 22.75px;"><a href="https://webafra.com/"><strong>طراحی وب سایت</strong></a></span></font> شما خیلی مهم است چون باعث جذب بیشتر کاربران و بازدیدکنندگان به سایت شما میشود.همچنین تهیه هدیه و قرعه کشی میتواند کاربران شما را وادار کند تا به طور منظم مطالب وب سایت شما را دنبال کنند .</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(48, 63, 80); font-family: IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br /><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong> –طراحی بی نظیر صفحات وب:</strong></span><br /><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 22.75px; color: rgb(220, 66, 74);">طراحی صفحات وب</strong><font color="#dc424a" face="IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 22.75px;"> </span></font>شما باید منحصر به فرد باشد و کپی برداری از وب سایت های دیگر نباشد. همچنین طراحی وب سایت طوری باشد که مخاطبان و بازدیدکنندگان برای پیدا کردن مطالب مورد نظرشان مبهوت و گیج نشوند.<strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 22.75px; color: rgb(220, 66, 74);">طراحی سایت</strong><font color="#dc424a" face="IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 22.75px;"> </span></font>خوب و بی همتا یک امتیاز بزرگ در مقابل رقبا است .</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(48, 63, 80); font-family: IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br /><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong> <span style="color: rgb(0, 128, 0);">–مسیر یابی و جست و جوی آسان:</span></strong></span><br /><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">علاوه بر سادگی در محتوا و گرافیک عامل دیگری هم که خیلی باید ساده باشد جست و جوی سریع و آسان اطلاعات است. اگر کاربر دنبال چیزی باشد و به راحتی نتواند آن را بیابد خسته می شود و دست از جست و جو برمی دارد و به وب سایت های دیگر میرود. قابلیت جست و جوی آسان برای بازدیدکننده سود و برتری دارد،چون کاربر میتواند به راحتی و خیلی سریع در بین صفحات <strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 22.75px; color: rgb(220, 66, 74);">سایت</strong><font color="#dc424a" face="IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 22.75px;"> </span></font>شما حرکت کند و این مزیت تعداد بازدیدکننده ها و مخاطبان را بالا می برد و <font color="#dc424a" face="IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 22.75px;">رنکینگ</span></font> سایت را افزایش می دهد.</span><br /><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">نکات بالا قطعا به شما کمک می کند تا اعتبار و رتبه بندی بهتری در موتورهای جست و جوگر داشته باشید و همچنین خوانندگان و مشتریان  بیشتر به شما اعتماد می کنند.</span></p><p dir="rtl" style="margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(48, 63, 80); font-family: IRANSansWeb, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><a href="http://www.sitesazi.com/support/articles/391-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7.html">سایت منبع</a></span></p>

۵ روش تحلیل طراحی وب سایت در سال ۲۰۱۷ <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">آیا شما به دنبال راهی برای<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"> افزایش بازدید سایت از موتورهای جستو جو</span> هستید؟ به این منظور در این مطلب شما برخی از مهمترین پارامترهای مورد نظر برای ارزیابی طراحی و کیفیت سایت را میتوانید پیدا کنید. قبل از این که ما روش­ های آنالیز و تجزیه تجلیل وب سایت را شروع کنیم، در ابتدا باید بدانیم که چرا <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><em><a href="https://webafra.com/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: all 0.25s ease-in-out; color: rgb(115, 203, 255); text-decoration-line: none !important;">طراحی وب سایت</a></em></span>با کیفیت خوب دارای اهمیت است.</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">۵ روش تحلیل </span><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="box-sizing: border-box;">طراحی وب سایت آن</span><span style="box-sizing: border-box;"> که در سال ۲۰۱۷ باید بدانید</span></span></font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><font size="4">چرا باید یک وب سایت عالی داشته باشیم؟</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">در واقع وب سایت هایی با کیفیت بالا به کسب و کار آنلاین کمک می­ کنند تا بتوانند رتبه خوب و بالایی در موتورهای جستجو داشته باشند. علاوه بر این نیز باعث افزایش بازدیدکنندگان از سایت و به نوعی باعث افزایش سود آوری و کسب و کار از این طریق می­ شوند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">اکنون در این مطلب به برخی از نکات مهم که در تجزیه و تحلیل و <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی وب سایت</span> در سال ۲۰۱۷ که باید بدانید اشاره می­کنیم:</font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><li style="box-sizing: border-box;"><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><font size="4">دسترسی آسان</font></span></h3></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">دسترسی آسان</span> قطعا به عنوان یکی از مهمترین پارامترها برای اندازه گیری کیفیت یک وب سایت خوب در نظر گرفته شده است. و نقش مهمی در افزایش بازید از وب سایت دارد. یک <em><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://webafra.com/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: all 0.25s ease-in-out; color: rgb(115, 203, 255); text-decoration-line: none !important;">شرکت طراحی سایت</a></span></em> باید به این نکته توجه ویژه ای داشته باشد. این مطلب را می­توان با نحوه دسترسی کاربران به وب سایت بیان کرد. برای این که اهمیت این پارامتر را در <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی یک وب سایت</span> نشان دهید باید به سوالات زیر پاسخ دهید:</font></p><ol style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا وب سایت شما با مرورگرهای مختلف سازگار است؟ اگر وب سایت شما این سازگاری را نداشته باشد پس دسترسی آسان به آن سایت ممکن نمی­ باشد.</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا وب سایت شما با استفاده از ابزارهای مختلف اندازه و رزولیشن صفحه نمایش کار می­ کند؟</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا وب سایت شما قادر به پشتیبانی از ویژگهایی که استفاده آن را برای دسترسی مخاطبین جهانی آسان می­کند، می­ باشد؟</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا وب سایت شما به موقع بارگذاری می­ شود؟ زیرا وب سایتهای بزرگ زمان زیادی را برای بارگذاری صرف می کنند. برای دسترسی آسان به سایت بزرگ باید زمان بارگذاری آن کمترین زمان ممکن باشد.</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا سایت شما با سرعت و پهنای باند در مکانهای مختلف سازگاری دارد؟</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا وب سایت شما در هنگام دانلود کردن تصاویر و متن به درستی کار می­ کند.</font><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);"></p><div id="attachment_14429" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: border-box; margin: 5px auto; max-width: 96%; padding: 5px 3px 10px; text-align: center; width: 636px;"><font size="4"><img class="size-full wp-image-14429 lazy-loaded" src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/web-design-concept-with-drawings_1134-77.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/web-design-concept-with-drawings_1134-77.jpg" alt="طراحی وب سایت و 5 روش تحلیل آن" width="587" height="391" srcset="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/web-design-concept-with-drawings_1134-77.jpg 626w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/web-design-concept-with-drawings_1134-77-300x200.jpg 300w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/web-design-concept-with-drawings_1134-77-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 626px) 100vw, 626px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; transition: opacity 0.3s; opacity: 1; max-width: 98.5%; margin: 0px; height: auto; padding: 0px; width: auto;" /></font><p class="wp-caption-text" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-right: 4px; padding-bottom: 5px; padding-left: 4px; color: rgb(80, 80, 80); line-height: 17px;"><font size="4">طراحی وب سایت و ۵ روش تحلیل آن</font></p></div></li></ol><ul style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><li style="box-sizing: border-box;"><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><font size="4">کیفیت مطالب و تصاویر</font></span></h3></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">اغلب شما باید این اصطلاح را شنیده باشید که <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">مطالب و محتوا پادشاه </span>هستند. در واقع بسیاری از ما این استراتژی مهم را فراموش کرده ایم و بیشتر از هر چیزی بر<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">کیفیت و طراحی وب سایت</span> تمرکز میکنیم که در واقع یک اشتباه است. شما باید به طور مخصوص به نوع محتوا و تصاویر نمایش داده شده در وب سایت خود توجه داشته باشید. اگر<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"> تصاویر و محتوای سایت</span> شما دارای کیفیت پایینی باشند باعث نارضایتی کاربران شما شده است. به همین دلیل شما باید در <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://webafra.com/blog/%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7.html">طراحی وب سایت</a></span> و توجه به این پارامتر به سوالات زیر پاسخ دهید:</font></p><ol style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا مطالب وب سایت شما از لحاظ دستور زبان درست هستند؟ آیا مطالب و اطلاعات ضروری به درستی ارائه شده­ اند؟</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا رنگ­های مورد استفاده در تصاویر درست و منطقی هستند؟</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا تصاویر محصولات شما در وب سایت اندازه و کیفیت مناسبی دارند؟</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا سبک نوشتن و فونت مطالب درست است؟</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا مطالب به پاراگراف­های کوچک و مناسب تقسیم شده اند؟ زیرا توجه به این امر باعث سهولت در خواندن مطالب می­ باشد.</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا مطالب شما با مطالب دیگر صفحات وب سایت که مرتبط هستند دارای پیوند و سازگاری مطلوب هستند؟</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا اطلاعات ارائه شده در مورد مطالب شما در وب سایت به روز و معتبر هستند؟</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">مطالب شما بدون سرقت ادبی است؟</font></li></ol><ul style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><li style="box-sizing: border-box;"><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><font size="4"><span style="box-sizing: border-box;">کیفیت مطالب تصویری(</span><span style="box-sizing: border-box;">visual</span><span style="box-sizing: border-box;">)</span></font></span></h3></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">در وب سایت یا هر چیزی زیبایی بسیار مهم است. این روز ها اعتقاد بر این است که همه کاربران و بازدیدکنندگان مطالب سایت شما را تصاویر مورد قضاوت قرار می ­دهند. به این خاطر تجزیه تحلیل و آنالیز مطالب تصویری وب سایت شما بسیار مهم می­باشد. در این مرحله توصیف های با معنی و مفهوم را برای تصاویر و ویدئوهای خود داشته باشید و در ادامه چک لیستی از سوالاتی را که برای آنالیز مطالب تصویری نیاز دارید را می­آوریم:</font></p><ol style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا محتوای مطالب تصویری شما پیام دقیق را به کاربران منتقل می­کنند؟</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا مطالب تصویری شما زمان زیادی برای بارگیری لازم دارند؟</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا مطالب تصویری شما از کیفیت بالایی برخوردار هستند؟</font></li></ol><div id="attachment_14427" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: border-box; margin: 5px auto; max-width: 96%; padding: 5px 3px 10px; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 1034px;"><font size="4"><img class="size-large wp-image-14427 lazy-loaded" src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/1-1024x665.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/1-1024x665.jpg" alt="طراحی وب سایت و 5 روش تحلیل آن" width="625" height="406" srcset="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/1-1024x665.jpg 1024w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/1-300x195.jpg 300w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/1-768x499.jpg 768w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/1.jpg 1170w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; transition: opacity 0.3s; opacity: 1; max-width: 98.5%; margin: 0px; height: auto; padding: 0px; width: auto;" /></font><p class="wp-caption-text" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-right: 4px; padding-bottom: 5px; padding-left: 4px; color: rgb(80, 80, 80); line-height: 17px;"><font size="4">طراحی وب سایت و ۵ روش تحلیل آن</font></p></div><ul style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><li style="box-sizing: border-box;"><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><font size="4">ارزیابی فضاها و طراحی</font></span></h3></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">تصاویر منحصر به فرد و جذاب در وب سایت­ها باعث جذب کاربران شده و همچنین مدت زمان زیادی آنها را در وب سایت نگه می­دارند. بنابراین ارزیابی فضاها و طراحی  یکی از پارامترهای مهمی است که باید برای بررسی کیفیت وب سایت شما مورد ارزیابی قرار بگیرد. وب سایت خود را براساس نکات زیر مورد بررسی قرار دهید:</font></p><ol style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا وب سایت شما نوآورانه و جذاب است؟</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا رنگ متن و پس زمینه وب سایت شما مناسب است؟</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا اندازه تصاویر و ویدئو وب سایت شما مناسب است؟</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا وب سایت شما از سبک مناسبی برای کارابران خود برخوردار است؟</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">ایا طراحی وب سایت شما دارای نظم و انسجام است؟</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا سبک وب سایت شما در تمامی صفحات آن سازگار است؟</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا در وب سایت نام تجاری شما از لحاظ رنگ واژه ها و گرافیک احساس خوبی ایجاد می­ کند؟</font></li></ol><ul style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><li style="box-sizing: border-box;"><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><font size="4">بهینه سازی موتور جستجو (سئو)</font></span></h3></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">سئو یک عنصر اصلی در تجزیه و تحلیل وب سایت</span> است که بسیاری از شما آن را نادیده گرفته­ اید. <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">بهینه سازی موتور جستجو</span> و شبکه های اجتماعی برای شروع نیاز به<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی وب سایت قوی</span> دارند. برای اطمینان از <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی وب سایت بهینه</span> شده باید به سوالات زیر پاسخ دهید:</font></p><ol style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا وب سایت شما به عنوان موتور جستجوگر بهینه شده است؟</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا صحفه فهرست شما باعث جذب بیشتر کاربران به دلیل سایت یا سبد خرید شما شده است؟</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا صفحات حداقل توسط یک لینک ساده HTML قابل دسترسی هستند؟</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا تصاویر وب سایت با برچسب ALT بهینه شده<span style="box-sizing: border-box; line-height: 0; position: relative; vertical-align: baseline; bottom: -0.25em;">­</span>­اند؟</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا کلمات کلیدی مرتبط در بر چسب عنوان، توضیحات متا (Meta) ، تگ های هدینگ (tags) و غیره وارد شده اند؟</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا نقشه سایت وجود دارد؟</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا صفحات شما دارای متن کافی در مورد مطالب هستند؟</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="4">آیا صفحه شخصی شما با یک URL قابل دسترسی است؟</font></li></ol><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">به طور خلاصه در طراحی وب سایت؛</span></font></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">شما به سادگی با ارائه این سوالات به خودتان می­ توانید طرح خود را مورد بررسی قرار داده و براساس نتایج به دست آمده آن را ایجاد کنید. شما باید این اطمینان را به دست آورید که ساید شما بتواند به خوبی کسب و کار، شرکت شما را معرفی کند. براساس نکات ذکر شده در بالا شما خودتان باید وب سایت خودتان را مورد ارزیابی قرار داده تا یک وب سایت مفید و عالی در اختیار داشته باشید. و برای طراحی مجدد و بهبود کیفیت و جذاب کردن بیشتر آن در تلاش باشید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">ترجمه از <a href="http://www.acedezines.com/articles/5-web-design-analysis-methods-must-know-2017/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: all 0.25s ease-in-out; color: rgb(115, 203, 255); text-decoration-line: none !important;">acedezines</a></font></p>

سوالاتی که هنگام طراحی سایت فروشگاه اینترنتی باید پرسیده شوند <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">اگر تا به الان کالا های شرکت شما به صورت فیزیکی به فروش می رسید، اکنون زمانی است که شما می توانید با <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><em><a href="https://nopardazco.com/product/2-ecommerce" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">طراحی فروشگاه اینترنتی</a></em></span> از فرصت درآمد آنلاین آن ها استفاده نمایید. آیا کسب و کار شما برای فروش محصولات به صورت اینترنتی آماده شده است؟ طراحی فروشگاه اینترنتی اغلب برای کسب و کار های کوچک که زمان، بودجه و کارکنان کمی دارند، بسیار چالش برانگیز خواهد بود. اما فروشندگان وب سایت های فروشگاهی می توانند به شما در طراحی و نگهداری یک سایت فروشگاهی نسبتا ساده و مقرون به صرفه کمک کنند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4"><a class="highslide" href="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/1527526561_crop-people-using-devices-at-office-desk_23-2147787554.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/thumbs/1527526561_crop-people-using-devices-at-office-desk_23-2147787554.jpg" alt="بررسی طراحی سایت فروشگاه" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /></a>  </font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">در این جا سوالاتی درباره <a href="https://nopardazco.com/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت</span></a> فروشگاهی برای شرکت شما قرار دارند که بسیار اهمیت بالایی دارند:</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">چگونه طراحی فروشگاه اینترنتی خود را آغاز کنیم؟</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">اگر نتوانستید شخصی را برای طراحی سایت فروشگاه مورد نظر خود استخدام کنید، نگران نباشید. تعداد زیادی از فروشندگان تجارت الکترونیک وجود دارند که می توانند به شما کمک کنند تا سریعا وب سایت مورد نظر خود را ایجاد کنید. در عرصه جهانی شرکت هایی مانند Bigcommerce، Shopify Goodsie، Jumpseller و Volusion به شما امکان می دهند که ظاهر و عملکرد کلی فروشگاه آنلاین خود را پیاده سازی کنید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">قیمت های این خدمات، بسته به میزان فروش محصولات و نوع خدمات ارائه شده از حدود 20 تا 800 دلار در ماه محاسبه می شود.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">چگونه می توانیم وب سایت فروشگاه خود را به بهترین شکل سفارشی سازی کنیم؟</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">اگر شرکت شما دارای یک سایت فروشگاهی باشد، تصاویر و رنگ بندی این وب سایت باید طوری سفارشی سازی شده باشد که بتواند به بهترین شکل ممکن آن را به بازدیدکنندگان منتقل نماید. همچنین می توانید از اسلایدر ها و بنر ها برای نمایش هر چه بهتر محصولات فروشگاه اینترنتی خود استفاده نمایید. </font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">از چه نوع سیستم پرداختی استفاده کنیم؟</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">برای فروش بین المللی محصولات فروشگاه اینترنتی خود استفاده از PayPal توصیه می شود. استفاده از این درگاه به طور گسترده ای در فروشگاه های اینترنتی صورت گرفته است و یک سیستم پرداخت امن محسوب می شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">با این حال، بسیاری از خریداران ترجیح می دهند برای خرید آنلاین با کارت های اعتباری خود به جای استفاده از پی پال و یا دیگر سیستم های پرداخت آنلاین از کارت های اعتباری شخصی خودشان استفاده نمایند.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">چگونه خدمات مشتریان را اداره کنیم؟</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">برای رفع نگرانی مشتریان، ممکن است بخواهید یک شرکت تجارت الکترونیک را انتخاب کنید که به یک ابزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) برای شما ایجاد خواهند کرد. اکثر فروشندگان اصلی محصولات تجارت الکترونیک گزینه های CRM را با قیمتی حدود 30 تا 80 دلار در ماه ارائه می دهند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">ابزارهای CRM برای مستند سازی، ساده سازی و ساختار دادن به روابط آنلاین تجار با مشتریان استفاده می شوند. از جمله اطلاعاتی که می تواند در crm ها استفاده شوند عبارتند از: شماره تماس مشتری، خرید های اخیر، شکایت و سفارشات مشتریان و غیره.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">چگونه باید هزینه های حمل و نقل را مشخص کنیم؟</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">اغلب محاسبات هزینه های حمل و نقل باید به صورت ساده و دقیق صورت گیرند. بسیاری از نرم افزار های وجود دارند که هزینه های حمل و نقل را برای شما به صورت رایگان محاسبه می کنند و اکثر فروشندگان در دنیای تجارت الکترونیک به شما این امکان را می دهند که این هزینه ها را به بخش پرداخت خود در فروشگاه اینترنتی اضافه کنید.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">چگونه می توانم بهترین تصاویر و توضیحات محصولات را ایجاد کنم؟</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">خریداران آنلاین محصولات وب سایت شما نمی توانند محصول شما را ببینند، لمس کنند، احساس کنند یا بپوشند. بنابراین بهترین چیز استفاده از یک تصویر شفاف و واضح است. لازم نیست که شما از دوربین های فوق حرفه ای برای تصاویر سایت خود استفاده کنید اما باید تصاویر محصولات شما از کیفیت لازم برخوردار باشند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">همچنین توضیحات نوشته شده برای محصولات باید کوتاه باشد. سعی کنید از کلمات و عبارات قانع کننده ای استفاده کنید که وقتی کسی توضیح شما را می خواند احساساتش را تحریک می کند، بدون اینکه بیش از حد فریب داده شود یا متن شما فضای بیشتری را بگیرد.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">آیا باید به مشتریان اجازه به اشتراک گذاری شبکه های اجتماعی و نظر دادن را بدهیم؟</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">نظر دادن مشتریان و رای دادن به محصولات سایت فروشگاه اینترنتی شما می تواند به افزایش اعتبار شرکت شما کمک نماید. نظرات مثبت و اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی می تواند به افزایش فروش منجر شوند اما بایستی مراقب بود چون نظرات منفی می توانند ریسک زیادی داشته باشند. </font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">چگونه خریداران را به سمت سایت فروشگاه جذب کنیم؟</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">پس از <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی فروشگاه اینترنتی</span> مورد نظرتان استفاده از روش های ایمیل مارکتینگ و خبرنامه های شروع خوبی برای بازاریابی محصولات شما خواهد بود. همچنین استفاده از شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر، Pinterest می تواند ترافیک ورودی به سایت شما را به میزان قابل توجه ای افزایش دهد. </font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">همچنین توصیه می شود از یک متخصص سئو و بهینه سازی سایت نیز استفاده کنید. تکنیک های سئو می توانند رتبه شما را در نتایج جستجو در گوگل، بینگ و یاهو افزایش دهند.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">هنگام برگشت دادن محصولات چه کار کنیم؟</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">هر فروشگاه اینترنتی بایستی آپشن هایی برای برگشت دادن محصولات توسط خریداران را مشخص نماید. بررسی کنید که آیا شرکت طراح سایت فروشگاه اینترنتی شما ابزار هایی را برای برگشت دادن محصولات ارائه داده است یا خیر!</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">چگونه مسیر موفقیت فروشگاه اینترنتی خود را پیش بگیریم؟</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4"><a class="highslide" href="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/1527526658_workplace-results-professional-report-accounting-during_1418-61.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/thumbs/1527526658_workplace-results-professional-report-accounting-during_1418-61.jpg" alt="طراحی فروشگاه اینترنتی" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /></a> </font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">سعی کنید <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://nopardazco.com/blog/ecommercedevelopment/181">طراحی فروشگاه اینترنتی</a></span> شما توسط شرکتی انجام بگیرد که خدمات تجزیه و تحلیل خودکار، اطلاعات گوگل آنالاتیک و سایر ابزار های گزارش دهی را ارائه می دهد. این می تواند به شما نشان دهد که بازدید مردم از سایت شما چگونه است و آن ها چگونه شما را پیدا کرده اند. این ابزار ها همچنین می توانند به شما نشان دهند که بیشترین ترافیک های ورودی به سایت شما از کدام وب سایت ها بوده است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">به نظر شما چه سوالاتی دیگری را می توان هنگام طراحی سایت فروشگاه اینترنتی پرسید؟ منتظر شنیدن نظرات شما هستم.</font></p>

25 نکته مهم طراحی سایت حرفه ای <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">هر بازاریابی می داند که ترافیک ورودی به وب سایت آن ها چقدر است چون تمامی این اطلاعات در آنالاتیک قابل مشاهده است. اما دقیقا مشخص نیست که بعد از آن چه روی خواهد داد. باید بگویم که عوامل بسیاری وجود دارند که در این امر دخیل هستند. حتی بعد از انجام <a href="https://nopardazco.com/blog/web-developer/99" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت حرفه ای</span></a> برای بیش از هزار مشتری برای ما درک این که چه چیزی بهتر است، آسان نیست. در این مقاله به بررسی 15 نکته طراحی سایت حرفه ای پرداخته ایم که ارزش هر بازدیدکننده را برای سایت شما مشخص خواهد نمود. </p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">توجه به طرح و ساختار وب سایت</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">یک وب سایت شامل دو چیز است: کانتینر و محتوا. کانتینر نیز شامل دو چیز است: ساختار و سبک. بیاید اولین نکته رو بررسی کنیم. این نکات درباره ساختار و طرح بندی وب سایت شما می باشند.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">قدرت نفوذ سلسله مراتب بصری سایت</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">هر صفحه سایت یک سلسله مراتب بصری دارد. اگر شما با این مفهوم آشنا نیستید، تعریف ما این است:</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">سلسله مراتب بصری به ترتیب، اندازه، رنگ و کنتراست عناصر بصری اشاره دارد. این نوعی تعیین کننده نسبی و منظم است که توسط چشم انسان دیده می شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">طراحان وب سایت از سلسله مراتب بصری استفاده می کنند تا نظر بازدیدکننگان وب سایت را به مهم ترین عناصر جلب کنند. طرح بندی سایت شامل موقعیت (بالا یا پایین صفحه)، اندازه (بزرگ یا کوچک)، تصاویر (ویدئو، تصاویر، آیکون ها) و کنتراست (رنگ و فضای سفید) می شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">جنبه های ترکیبی اثر آنها را افزایش می دهد. همه ویدیوهای بزرگ که در بالای صفحه قرار دارند را می بینند. تعداد کمی از مردم متون با کنتراست پایین در اطراف تصاویر را مشاهده می کنند. </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">در واقع سلسله مراتب بصری پاسخ به این سوال است که چرا چشم شما صفحات خاصی را در اینترنت دنبال می کند. هنگامی که شما از آن ها استفاده می کنید توجه مخاطبان به یک سری از پیام های شما جلب می شود.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">از یک عنوان توصیفی و متمرکز استفاده کنید</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">عنوان موجود در بالای صفحه اصلی (و هر صفحه دیگری) توصیفی است یا خیر؟ اگر نه، بازدیدکننده ممکن است قادر به پاسخ دادن به اولین سوال خود نباشد: "من در جای مناسب هستم؟"</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">این نیز یک فرصت برای استفاده از یک عبارت کلیدی هدف و نشان دادن ارتباط است. بسیاری از مدیران وب سایت ها از عبارات هوشمندانه و مبهم برای عنوان سایت خود استفاده می کنند، اما باید این را بدانیم که عنوان وب سایت هر چقدر شفاف تر و واضح تر باشد، بهتر است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">به جای نوشتن یک عنوان فانتزی و مبهم، کسب و کار خود را توصیف کنید. بهتر است شرکت یا کسب و کار خود را توصیف کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><a class="highslide" href="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/1527242308_website1.png" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/thumbs/1527242308_website1.png" alt="عنوان در طراحی سایت حرفه ای" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /></a> </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">البته امروزه صفحه نمایش های مختلفی وجود دارند ولی چیزی که مهم است این است که اغلب کاربران بیشتر وقت خود را در بالای صفحه سایت شما صرف می کنند. این بدان معنی است که شما بایستی اطلاعات مهم و اهداف ضروری خود را در بالای صفحه سایت قرار دهید.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">همه دکمه های فراخوان سایت را در بالا صفحه قرار ندهید</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">بازدیدکنندگان ممکن است وقت بیشتری را در بالای صفحه سایت باشند، اما این بدان معنا نیست که آنها آماده انجام اقدامی هستند. اغلب دکمه های فراخوان (calls to action) در پایین صفحه قرار دارند. هنگامی که Chartbeat بیست و پنج میلیون بازدید را تجزیه و تحلیل کرد، متوجه شدیم که اغلب تعاملات در بخش های پایینی روی داده است. یک نکته ای که در رابطه با مطالعات Chartbeat وجود دارد این است که آن ها عمدتا روی وب سایت های خبری تمرکز دارند که بسیار متفاوت از وب سایت های بازاریابی است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">درست است که محتوا بالا صفحه بیشتر قابل مشاهده است، اما لزوما مکانی برای قرار دادن دکمه های فراخوان شما نیست. پس سعی کنید دکمه های فراخوان وب سایت خود را در جایی قرار دهید که فکر می کنید بیشترین علاقه مندی را در مخاطب ایجاد می کند.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">با پاسخ دادن به همه سوالات بازدیدکنندگان صفحه بلندی را ایجاد کنید</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">پیکسل های بیشتر به معنای فضای بیشتر برای پاسخ به سوالات، اعتراضات است. اگر بازدیدکننده پاسخ یک سوال مهمی را پیدا نکند، می تواند به سادگی صفحه را به سمت پایین حرکت دهند. هنگامی که آنها راضی هستند، به سادگی روند مطالعه صفحه متوقف خواهد شد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">موثرترین صفحات برای فروش از گفت و گو های فروش استفاده می کنند. هرگز پاسخ دادن به سوالات مشتریان را متوقف نکنید.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">یک چیز را در یک زمان نمایش دهید</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">"من طرح های تمیز و مدرن را دوست دارم". این همان چیزی است که بیشتر مشتریان ما هنگام شروع پروژه های <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://nopardazco.com/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">طراحی سایت</a> حرفه ای</span> به ما می گویند. اغلب آن ها به عنوان مثال به وب سایت اپل اشاره می کنند. </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">بازدیدکنندگان درهم ریختگی سایت را دوست ندارند. ما فضای سفید را دوست داریم. به عبارت دیگر، ما پیچیدگی تصویری کم را دوست داریم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">در سال 2012 گوگل تحقیقاتی انجام داد درباره این که چه وب سایت هایی از نظر بازدید کنندگان زیبا به نظر می آیند. آن ها فهمیدند که طرح های پیچیده تر به احتمال زیاد به عنوان زیبایی در نظر گرفته نمی شوند. </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">بنابر این پیچیدگی و درهم ریختگی صفحات سایت خود را از بین ببرید. در هر پیمایش اسکرول تمرکز خود را روی یک یا دو عنصر هدف قرار دهید.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">از طرح های استاندارد استفاده کنید</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">مطالعات گوگل نشان داده است که prototypinality بالا با درک زیبایی سایت مرتبط است. (prototypinality به معنی اندازه گیری نحوه نمایش یک شی از یک دسته است.) هر چیزی که خارق العاده باشد باعث زیبایی وب سایت شما نخواهد شد. یک سایت حرفه ای که از استاندارد ها تبعیت کند، احتمال بیشتر دارد که بازدیدکنندگان آن را دوست داشته باشند. سایت هایی که زیباتر هستند، prototypinality و پیچیدگی بصری کم دارند. آنها ساده و تمیز هستند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">اما منظور از استاندارد چیست؟ وب سایت های حرفه ای و استاندارد با prototypinality بالا شامل موارد زیر است:</p><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; padding-right: 40px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><li style="box-sizing: border-box; text-align: right; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; line-height: 1.8; overflow: hidden;">لوگو در بالا و سمت چپ سایت</li><li style="box-sizing: border-box; text-align: right; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; line-height: 1.8; overflow: hidden;">ناوبری افقی در هدر</li><li style="box-sizing: border-box; text-align: right; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; line-height: 1.8; overflow: hidden;">نوار جستجو در بالای صفحه</li><li style="box-sizing: border-box; text-align: right; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; line-height: 1.8; overflow: hidden;">آیکون های اجتماعی در پایین صفحه</li><li style="box-sizing: border-box; text-align: right; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; line-height: 1.8; overflow: hidden;">طراحی واکنش گرا برای موبایل</li></ul><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">استفاده از بلوک ها در صفحات سایت</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">اغلب وب سایت های بازاریابی مدرن، به ویژه صفحات فروش، شامل بلوک هایی در صفحه سایت هستند. در واقع در هر ردیف محتوا مشخصی وجود دارد که اغلب با یک تصویر در یک سمت و یک متن در سوی دیگر، تکمیل شده اند. کورت کروس، یک مدیر خلاق، نقطه عالی را را در این مورد ارائه داد. تغییر رنگ پس زمینه یک راه عالی برای نشان دادن تغییر نوع محتوا سایت به بازدیدکنندگان است. </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">هنگام انتخاب رنگ پس زمینه برای بلوک های صفحه، به خوبی فکر کنید. اگر بلوک ها پس زمینه تاریک داشته باشند، بازدیدکننده ممکن است فکر کند که بلوک را پیمایش کرده است و پیمایش خود را متوقف کند.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">از اسلایدر های چرخشی دوری کنید</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">اسلایدر ها محبوب هستند و بازدیدکنندگان آن ها را دوست دارند. اما با نمایش آن ها در صفحه اصلی ممکن است بازدیدکنندگان فقط اسلاید اول شما را ببینند. مطالعات بسیاری در این مورد انجام شده است که به همین نتیجه می رسند. پیام هایی که در اسلایدهای بعدی مشاهده می شود کمتر دیده می شوند و نرخ کلیک روی آن ها کمتر است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">پس چه کار کنیم؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">اسلاید های سایت را دسته بندی کنید به طوری کهبازدید کننده می تواند هر کدام را با پیمایش به پایین صفحه ببینید. این کار درصد نمایش بیشتری را به دنبال خواهد داشت. </p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">تصاویر</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">بیاید به سراغ عناصر بصری برویم. این راهنمایی های ویژه مربوط به تصاویر در <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت حرفه ای</span> است.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">استفاده از تصاویر مردم</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">چهره ها یک تصویر منحصر به فرد و قدرتمند هستند. از زمانی که ما متولد شدیم، ما به چهره ای بیشتری نگاه می کنیم. قدرت مغناطیسی تصاویر مردم در طراحی سایت بسیار مفید است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/1527242282_people-picture.png" alt="تصاویر چهره مردم" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /> </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">نه تنها به چهره های جلب توجه، آنها با تبدیل تبدیل می شود. مطالعه موردی معروف توسط Basecamp، نتایج چهره و توصیفات در صفحه فروش را افزایش داد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">نه تنها تصاویر مردم در جلب توجه نقش موثری دارند بلکه سبب تغییرات زیادی نیز می شوند. مطالعه موردی معروف توسط Basecamp نشان داد که استفاده از چهره در صفحات سایت درصد فروش را افزایش داد. </p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">از عکس های واقعی مردم استفاده کنید، نه تصاویر ساختگی</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">تحقیقات اخیر نشان داده است که بازدیدکنندگان بیشتر به تصاویر واقعی علاقه مند هستند تا تصاویر پولی و ساختگی.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">تصاویری با کیفیتی که با پرداخت هزینه برای شما تهیه می شود زیبا هستند اما بازدیدکنندگان بیشتر دوست دارند واقعیت را ببینند. آنها ترجیح می دهند افراد واقعی را ببینند که در شرکت کار می کنند.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">از چهره ها به عنوان نشانه های بصری استفاده کنید</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">عکس های مردم به شما یک فرصت ویژه برای هدایت توجه بازدید کنندگان می دهد. یک پدیده معروف:"شما به جایی نگاه می کنید که آن ها نگاه می کنند."</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">این یک مطالعه معروف با چهره کودک است. هنگامی که کودک به دوربین نگاه می کند، بازدیدکنندگان به کودک نگاه می کنند. وقتی کودک به این تیتر نگاه می کند، بازدیدکنندگان به این تیتر نگاه می کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><a class="highslide" href="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/1527242143_baby.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/thumbs/1527242143_baby.jpg" alt="سایت بصری" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /></a> </p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">استفاده از فلش به عنوان نشانه های بصری</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">چهره می تواند توجه افراد را جلب کند، اما آن ها تنها راه کنترل چشم های بازدید کنندگان شما نیستند. استفاده از یک فلش کوچک کشیده شده ممکن است حتی بیشتر موثر باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><a class="highslide" href="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/1527242148_arrowatform.png" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/thumbs/1527242148_arrowatform.png" alt="فلش در سایت" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /></a> <a class="highslide" href="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/1527242168_form-left-heatmap-1.png" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/thumbs/1527242168_form-left-heatmap-1.png" alt="طراحی سایت حرفه ای فلش" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /></a> </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">در این مطالعه ردیابی چشم توسط CXL متوجه شدیم که استفاده از یک فلش ساده برای دیدن یک عنصر صفحه قدرتمندتر از روش بالا بود.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">استفاده از رنگ ها برای جلب توجه بازدیدکنندگان</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">رنگ ها سبب برقراری ارتباطات عاطفی می شوند (قرمز فوری است، آبی آرام است) و آنها بخشی از استانداردهای یک برند هستند. رنگ ها فرصت هایی برای جلب نظر چشم انداز بازدیدکنندگان به دکمه های فراخوان ایجاد می کنند. </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><a class="highslide" href="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/1527242084_aandf.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/thumbs/1527242084_aandf.jpg" alt="رنگ سایت" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /></a> </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">مطالعه توسط Eyequant در مورد قدرت رنگ و روشنایی این موضوع را تایید می کند.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">ناوبری و لینک های سایت</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">اکنون به توصیه هایی درباره ناوبری سایت، منو ها، دکمه ها و لینک ها می پردازیم که سبب حرکت بازدیدکنندگان در وب سایت شما می شوند.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">ناوبری توصیفی</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">ناوبری همیشه یک جلوه بصری برجسته در وب سایت است. بازدیدکنندگان معمولا در سربرگ سایت آن ها را بررسی می کنند. هر چیزی که در ناوبری وجود دارد از جمله منو های شما به احتمال زیاد مشاهده خواهند شد. هنگامی که شما مانند هزاران یا میلیون ها سایت دیگر از روش های عمومی ناوبری سایت استفاده می کند شانس این را از دست خواهید داد که به بازدیدکنندگان خود بگویید شما چکاری می کنید. به دو مثال زیر دقت کنید:</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/1527241981_website-navigation-best-practices-charts-1.jpg" alt="ناوبری سایت" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /> </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">سعی کنید با استفاده از بهترین روش ناوبری، به بازدیدکنندگان خود کمک کرده و رتبه بندی جستجوی خود را بهبود بخشید.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">آیتم صفحه اصلی سایت را در سمت راست قرار دهید</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">پیوند صفحه اصلی سایت خود را در سمت راست قرار دهید و نگران سایر آیتم های منو نباشید. این شایع ترین مکان برای آن است، بنابراین بازدیدکنندگان انتظار دارند که آن را پیدا کنند. </p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">هنگام لینک دادن از صفحات سرویس های خود به بخش وبلاگ مراقب باشید</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">هنگامی که بازدیدکننده ای در بخش سرویس سایت شما قرار دارد هدف شما تبدیل او به مشتری است. لینک دادن به صفحات وبلاگ می تواند باعث حواس پرتی و از دست رفتن فرصت شما شود. پس باید هنگام لینک دادن به بخش های مختلف وبلاگ مراقب باشید. </p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">مراقب لینک دادن به وب سایت های دیگر باشید</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">لینک دادن به وب سایت هایی که باعث می شوند مخاطب به اهداف خود دست پیدا کند کار مناسبی است که اغلب در صفحات وبلاگ شاهد استفاده از آن ها هستیم. اما در صفحات سرویس و در صفحه اصلی باید هنگام لینک دادن به سایت های دیگر مراقب باشید. بهتر است قبل از دادن هر لینک خارجی از خود بپرسید آیا واقعا می خواهید بازدید کنندگان بر روی آن لینک کلیک کنند؟ آیا به شما کمک می کند تا به اهداف خود برسید؟</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">از قرار دادن آیکون شبکه های اجتماعی در هدر سایت خود اجتناب کنید</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">قطعا قرار دادن آیکون های رنگی شبکه های اجتماعی در هدر سایت شما برای اهداف شما مناسب نیست. اگر مخاطبان شما روی هر کدام از این آیکون ها کلیک کنند در وب سایتی وارد می شوند که می تواند حواس آن ها را کامل پرت کند و ممکن است دیگر به وب سایت شما باز نگردند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/1527241773_social-media.png" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">بهتر است آن ها را در بخش پایین وب سایت خود قرار دهید مانند مثال زیر:</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/1527241871_social-media-footer.png" alt="شبکه های اجتماعی سایت" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" />  </p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">نوشتن محتوا سایت</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">بیایید درباره کلمات صحبت کنیم. در اینجا چند نکته برای نوشتن عنوان سایت، زیرنویس ها و متن بدنه سایت قرار داده شده است.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">عنوان های معنی دار را بنویسید</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">مطالب نامناسب در همه جا هستند آنها اغلب بزرگ و بی فایده هستند، شما باید به دنبال چیزهایی باشید که کوچک اما مفید هستند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">اطمینان حاصل کنید که مطالب بزرگ برای بازدید کننده معنی دار و مفید هستند. اگر به مثال زیر دقت کنید متوجه منظور من خواهید شد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><a class="highslide" href="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/1527241799_our-products.png" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/thumbs/1527241799_our-products.png" alt="عنوان سایت" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /></a> </p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">اجتناب از پاراگراف های بلند و طول خط طول</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">پاراگراف های طولانی و بلوکی با بهترین شیوه های نوشتن محتوا در دنیای دیجیتال سازگار نیستند. شکستن پاراگراف های طولانی به سادگی باعث می شود محتوا را آسان تر بخوانید. به عنوان یک قاعده کلی، نباید پاراگراف هایی را با بیش از 3-4 خط نوشت.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">از اصطلاحات مخصوص دوری کنید و از کلمات ساده استفاده کنید</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">هر چقدر خوانایی وبسایت بیشتر و راحت تر باشد، می تواند آن وب سایت موفق تر باشد. استفاده از جملات بلند و کلمات فانتزی کار را برای بازدید کنندگان مشکل خواهد کرد. این خوب نیست. بهتر است از کلمات معمولی که بازدیدکنندگان انتظار دارند استفاده کنید</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">به جدیدترین سوالات بازدیدکنندگان پاسخ دهید</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">آن ها سوالاتی را مطرح کرده اند. کار اصلی وب سایت شما این است که به سوالات آن ها پاسخ دهید. هر سوال بدون جواب یک فرصت از دست رفته برای ایجاد اعتماد است. سوالات بدون جواب می تواند سبب این شود که بازدیدکنندگان وب سایت شما را ترک کنند. </p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">مدارک و شواهد اجتماعی را به سایت خود اضافه کنید</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">شواهد نشان داده اند که ارائه دادن مدارکی که نشان می دهد دیگران شما را انتخاب کرده اند می تواند شرکت شما را در معرض انتخاب توسط افراد دیگر نیز قرار دهد. به بازدیدکنندگان خود اثبات کنید که شرکت شما قانونی است. در واقع این شواهد هستند که از ادعا های بازاریابی شما حمایت می کنند.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">بهینه سازی فرم های ثبت نام کاربران</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">هنگامی که فرم ثبت نام کاربران خود را طراحی می کنید، آن را قابل مشاهده قرار دهید و به مخاطبان خود بگویید که با انجام ثبت نام چه چیزی را دریافت خواهند کرد. همچنین برای اثبات شرکت خود می توانید از مشترکان معروف خود و گواهینامه های حرفه ای خود را نام ببرید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">برگرفته از سایت <a href="https://www.orbitmedia.com/blog/web-design-tips/" target="_blank" rel="external noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">orbitmedia</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">منبع: <a href="https://nopardazco.com/blog/web-developer/178">طراحی سایت</a></p>

برای جلوگیری از شکست فروشگاه های اینترنتی چه کار کنیم؟ <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4"><em><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://nopardazco.com/product/2-ecommerce" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">طراحی فروشگاه اینترنتی</a></span></em> می تواند فرصت فوق العاده ای را برای افزایش درآمد شما ایجاد نماید. شروع یک کسب و کار اینترنتی می تواند سریع، آسان و تقریبا ارزان باشد. اما این را باید در نظر داشت که میانگین درصد شکست فروشگاه های اینترنتی 80 درصد می باشد که برخی تا 97 درصد هم تخمین زده اند. طراحی یک فروشگاه اینترنتی کار آسانی است اما با این میزان درصد شکست بالا می توان گفت که به موفقیت رسیدن در آن کار راحتی نیست.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">اگر شما صاحب یک <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">فروشگاه اینترنتی</span> هستید یا قصد دارید آن را ایجاد کنید در این جا نکته های مهمی را برای موفقیت و کاهش خطر های شکست کسب و کار اینترنتی شما قرار داده ایم.</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">تصاویر و توضیحات نامطلوب محصولات</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">هنگام خرید به صورت اینترنتی، اغلب مشتریان قادر به لمس فیزیکی محصولات و بررسی آن ها نیستند. به همین جهت آن ها به تصاویر و توضیحاتی که فروشگاه شما ارائه داده است توجه می کنند. اگر تصاویر و توضیحات محصولات شما نامطلوب است، به احتمال زیاد مشتریان بسیاری را از دست خواهید داد. </font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">همیشه تصاویری را ارائه دهید که محصولات شما را از جهات مختلف نمایش می دهند و از کیفیت کافی برخوردار هستند. همچنین اطمینان حاصل کنید که توضیحاتی که از محصول خود ارائه می دهید منحصر به فرد می باشد. همیشه بر روی قیمت تکیه نکنید و سعی کنید با استفاده از تصاویر و توضیحات مناسب نظر مخاطبان خود را جلب نمایید.</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">حذف اطلاعات تماس فروشگاه اینترنتی</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">شاید از نظر شما این مسئله کوچکی به نظر بیاید اما عدم دسترسی مشتریان به اطلاعات تماس با فروشگاه اینترنتی مانع اصلی اعتماد آن ها به فروشگاه شما خواهد بود. قبل از انجام خرید آن ها به دنبال کسب این اطلاعات هستند زیرا آن ها گمان می کنند اگر بتوانند با شما تماس بگیرند، می توانند خرید خود را انجام دهند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">اگر شما از نمایش دادن اطلاعات تماس و موقعیت مکانی فروشگاه اینترنتی خودداری کنید، زمانی زیادی را باید برای کسب اعتماد مشتریان خود کنار بگذارید. </font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">پرداخت های پیچیده</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">آمازون شرکت پیشگام در انجام پردازش های ساده و آسان است و روند کاری آن ها انقلابی در فروشگاه های اینترنتی به وجود آورد. استفاده از یک روند پرداخت پیچیده و گیج کننده سبب می شود که آن ها قبل از تمام شدن فرآیند خرید فروشگاه شما را ترک کنند. </font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">ثبت نام برای پرداخت هزینه ها لازم نیست و اجازه دهید مشتری فرآیند خرید خود را تکمیل کند و اطلاعات خود را وارد کند. پس از تکمیل فرآیند خرید آن ها مجددا باز خواهند گشت. </font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">هزینه های پنهان فروشگاه اینترنتی</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">این مورد یکی از بزرگ ترین اشتباهات است. هزینه های حمل و نقل باید در ابتدا و هنگام انتخاب حصول نمایش داده شود. پنهان کردن آن می تواند سبب خشم همیشگی مشتریان شما شود. بهتر است این اطلاعات را به طور دقیق به آن ها ارائه دهید. این کار از نظر فنی بسیار آسان است و هیچ دلیل برای خودداری از انجام ان وجود ندارد.</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">استفاده از صفحه نمایش واکنش گرا</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">امروزه جامعه ما با سرعت بیشتری به سمت استفاده از تلفن های همراه پیش می رود. این موضوع درباره فروشگاه های اینترنتی اهمیت چند برابری ایجاد می کند. اگر فروشگاه اینترنتی شما به درستی برای نمایش در دستگاه های مختلف طراحی نشده باشد، تجربه کاربری بسیار سختی برای مخاطبان تلفن همراه ارائه خواهد شد. پس اطمینان حاصل کنید که وب سایت شما واکنش گرا طراحی شده است.</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">مشتریان فروشگاه نمی دانند چه کار بکنند</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">شما در <a href="https://nopardazco.com/blog/ecommercedevelopment/173" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">فروشگاه اینترنتی</span></a> خود باید مشخص کنید که چه کاری را باید مشتریان در فروشگاه شما انجام دهند. موفق ترین وب سایت های فروشگاهی مشخص می کنند که مشتریان دقیقا باید چه کاری را انجام دهند. هرگز مشتری را برای انتخاب گام بعدی رها نکنید. گام به گام آن ها را راهنمایی کنید و از عملکرد درست آن ها در وب سایت خود اطمینان حاصل کنید.</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">بازاریابی آنلاین</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">شما ممکن است یک فروشگاه اینترنتی حرفه ای داشته باشید که خدمات مناسبی را به مشتریان ارائه می هد. اما بدون ترافیک هدفمند شما نمیتوانید به نقاط مورد نظر خود برسید و یا شاید به اندازه کافی فروش نداشته باشید تا کسب و کار را حفظ کنید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">ایجاد شبکه های اجتماعی سبب افزایش ورودی های ارگانیک به وب سایت شما شده و تاثیر مثبتی در سئو وب سایت شما خواهد داشت.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/1526802243_digital-marketing-plan-for-online-business.jpg" alt="طراحی فروشگاه اینترنتی" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /><font size="4">  </font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">مشتریان خود را به کار نمی گیرید</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">سعی کنید مشتریان موثر و بالقوه فروشگاه اینترنتی خود را به کار بگرید. از طریق شبکه های اجتماعی از آن ها برای معرفی محصولات و خدمات خود استفاده کنید. مشتریان بالقوه شما از با ارزش ترین سرمایه های کسب و کار شما هستند، پس آن ها را نادیده نگیرید.</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">مخاطبان اشتباه را هدف قرار می دهید</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">شما ممکن است هزینه های زیادی را برای بازاریابی اینترنتی و مدیریت شبکه های اجتماعی خود داشته باشید. با این حال اگر نتوانید مخاطبان خود را درست هدف قرار دهید، همه این کار ها بی فایده خواهد بود. برای انتخاب یک رویکرد مناسب نیاز به تحقیقات است. علاوه بر این بررسی و تست دائمی نیز نیاز است تا مشخص شود شما از بودجه خود به درستی استفاده می کنید.</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">قیمت گذاری غلط</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">قیمت گذاری یک فاکتور مهم در همه فروشگاه های اینترنتی به حساب می آید. با استفاده از فروشگاه های اینترنتی مردم می توانند قیمت های خود را در عرض چند ثانیه مقایسه کنند به جای آن ها به سراغ فروشگاه های فیزیکی بروند. اگر قیمت های شما خیلی پایین باشد مشتریان به کیفیت محصولات شما شک خواهند کرد و اگر قیمت های شما خیلی بالا باشد آن ها فکر می کنند که می خواهید سرشان را کلاه بگذارید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/1526802036_money-tag.png" alt="قیمت گذاری فروشگاه" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /><font size="4"> </font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">صبر داشته باشید</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">یک فروشگاه اینترنتی برای رشد نیازمند زمان و صبر است. بسیاری از صاحبان کسب و کار های اینترنتی انتظار دارند وب سایتشان سریعا به فروش برسد. اما این طور نیست و ممکن است حتی ماه ها طول بکشد تا شما به یک درآمد کمی دست پیدا کنید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/1526801977_patience.jpg" alt="صبر در فروشگاه اینترنتی" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /><font size="4"> </font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">گسترش سریع کسب و کار</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4"> یک فروشگاه کوچک لوازم ورزشی را در نظر بگرید. یکی از استراتژی هایی که می تواند سبب شکست این فروشگاه شود این است که تصمیم بگیرد یکباره به بزرگ ترین <em><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">فروشگاه اینترنتی</span></em> لوازم ورزشی در کشور تبدیل شود. این فروشگاه به احتمال زیاد در مدت زمان کوتاهی نابود خواهد شد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">شما باید از نقاط کوچک شروع کنید، صبر داشته باشید و به تریج فضای کسب و کار اینترنتی خود را گسترش دهید.</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">مدیریت مالی نادرست</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">مدیریت مالی نادرست می تواند به سرعت به نابودی فروشگاه اینترنتی شما منجر شود. یک مثال در این زمینه شرکت Ecomom بود که در سال 2007 تاسیس شد و تا سال 2013 ورشکسته شد. این شرکت توانست 1 میلیون دلار بودجه کسب کند. متاسفانه، این شرکت دارای یک حسابدار نبود. در حالی که تراکنش های مالی به گونه ای بود که شرکت واقعا پول را از دست داد. </font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">درسی که از این شرکت می توانیم بگریم این است که از تخصص های مدیریت مالی و حسابداری بهره بگرید، در غیر این صورت کار ها به درستی پیش نخواهند رفت.</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">طراحی بد فروشگاه اینترنتی</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">حتی بهترین کسب و کار ها هم نمی توانند بر یک فروشگاه اینترنتی که بد طراحی شده است غلبه کند. یک سایت فروشگاهی حرفه ای باید بتواند امینت کاربران را حفظ کرده، کاربردی باشد، جستجوی مناسبی داشته باشد، واکنش گرا بوده و بارگذاری آن سریع باشد. وجود هر مشکلی در این موارد قابل قبول نیست. </font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4"> </font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4"><a href="https://nopardazco.com/blog/ecommercedevelopment/173"><em><strong>طراحی فروشگاه اینترنتی</strong></em></a> یک راه عالی برای راه اندازی یک کسب و کار با کمترین هزینه ها است. با این حال اشتباهات ساده و در عین حال کشنده ای وجود دارد که نادیده گرفتن آن ها سبب نابودی کسب و کار شما خواهد شد. امیدوارم که به نکات بالا توجه کافی را داشته باشید و در راه اندازی فروشگاه اینترنتی خود موفق شوید. </font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">منتظر شنیدن نقطه نظرات و پیشنهادات شما در بخش نظرات درباره این موضوع داغ هستم.</font></p>

بررسی اهداف شرکت طراحی سایت <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 14px; text-align: start; background-color: rgb(248, 251, 253);"><div itemtype="http://schema.org/Article" class="col-md-12 description-single-title-sidebar description-single-content" style="box-sizing: border-box; float: right; width: 847.5px; position: relative; min-height: 1px; padding: 22px 10px; background: rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgb(243, 243, 243) 0px 0px 28px; font-size: 13px;"><div class="single-content-post" style="box-sizing: border-box; line-height: 2.5; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);">برای این که از اهادف یک <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><em style="box-sizing: border-box;"><a href="https://webafra.com/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: all 0.25s ease-in-out; color: rgb(115, 203, 255); text-decoration-line: none !important;">شرکت طراحی سایت</a></em></span> مطلع شویم ابتدا باید بدانیم که راه ­اندازی و ایجاد یک کسب و کار بدون تعیین اهداف در واقع مانند این است که بدون داشتن نقشه و مکان مشخص سوار یک ماشین شویم و شروع به رانندگی کنیم. البته شما ممکن در مسیر انتهای جاده یک جواهر قیمتی پیدا کنید، این باعث می­ شود که شما هدف تان را از دست داده و گم شوید، و همچنان بدون داشتن مقصد خاص رانندگی کنید.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 20px;"><span style="box-sizing: border-box;">اهمیت تعیین اهداف در شرکت طراحی سایت</span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);">این که سایت شما فقط به بازدید کنندگان شما یک تجربه خوب بدهد کافی نیست، اگر می­ خواهید سایتی که توسط شرکت شما طراحی شده است شما را به نتیجه برساند در ابتدا باید<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"> اهداف خود را از طراحی سایت</span> تعیین کنید.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box;"> </span><span style="box-sizing: border-box;">دلیل اهمیت اهداف سایت چیست؟</span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);">احتمالا درهنگام طراحی یک سایت جدید یا اصلاح کردن آن، چندین هدف مانند نشان دادن نام تجاری شما، برجسته کردن کیفیت محصولات و خدمات و انتخاب آسان کاربران در ذهن دارید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);">شما قبل از فکر کردن در مورد رنگ، طرح و محتوای سایت باید به آن­چه که قرار است از طراحی یک سایت به دست آوردید، بپردازید. اینجاست که <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">اهداف طراحی سایت</span> واقعا به شما در این موضوع کمک می­کنند.</p><div id="attachment_14448" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: border-box; margin: 5px auto; max-width: 96%; padding: 5px 3px 10px; text-align: center; width: 1034px;"><img class="size-large wp-image-14448 lazy-loaded" src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/web-developer-portfolio-1024x430.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/web-developer-portfolio-1024x430.jpg" alt="اهداف شرکت طراحی سایت چیست" width="692" height="290" srcset="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/web-developer-portfolio-1024x430.jpg 1024w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/web-developer-portfolio-300x126.jpg 300w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/web-developer-portfolio-768x322.jpg 768w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/web-developer-portfolio.jpg 1215w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; transition: opacity 0.3s; opacity: 1; max-width: 98.5%; margin: 0px; height: auto; padding: 0px; width: auto;" /><p class="wp-caption-text" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-right: 4px; padding-bottom: 5px; padding-left: 4px; color: rgb(80, 80, 80); font-size: 11px; line-height: 17px;">اهداف شرکت طراحی سایت چیست</p></div><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);">به این نکته توجه داشته باشید که اهداف <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">شرکت <a href="https://webafra.com/blog/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html">طراحی سایت</a></span> شما با اهداف کاربران تان متفاوت است. در خواست­ها شما میزان مکالمه­ ها، وارد کردن ایمیل یا دانلود می­ باشد، در حالی که کاربران شما احتمالا علاقه مند به دریافت اطلاعات ویژه در مورد شی خاصی هستند. ترفندی پیدا کنید که کاربران شما را به انجام یک عمل خاص ترغیب کند و همچنین به رونق و توسعه کسب کار شما هکمک کند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);">تعیین اهداف شما در تصمیم گیری شما برای طراحی سایت ، ساخت آن و راه­های اندازه گیری موفقیت آن کمک کننده هستند.اهداف سایت شما باید از اهداف کسب و کار شما باشد، البته اگر کسب و کار شما آنلاین است بسیار به هم شبیه خواهند شد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">تعیین اهداف سایت به شما کمک می­ کند تا موارد زیر را انجام دهید:</span></p><ul style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><li style="box-sizing: border-box;"><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box;">چه کسانی مخاطب شما هستند؟</span></h3></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);">اگر شما به اسپانیا بروید بعید است که یک ایتالیایی رو ببینید، در مورد سایت هم این موضوع درست است، در <a href="https://webafra.com/webdesign/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa.html" target="_blank" rel="noopener" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: all 0.25s ease-in-out; color: rgb(115, 203, 255); text-decoration-line: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت</span></a> توجه به خواسته­ ها و علایق مخاطبان شما را به نتایج بهتری می ­رساند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);">مقداری از زمان خود را صرف این کنید تا ببیند مخاطبان شما چه کسانی هستند، چه چیزهایی برای آنها مهم است و چه چیزی در زندگی آنها مهم نیست.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);">چرا به بازدید سایت شما آمده ­اند، اکثر بازدید کنندگان به دنبال چیزهای خاص هستند، فکر کنید که آن چه هست و اطمینان حاصل کنید که سایت شما محل آسانی برای انتخاب آنها می­ باشد.</p><ul style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><li style="box-sizing: border-box;"><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box;">چگونگی ایجاد محتوای موثر</span></h3></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);">بعد از اینکه شما مخاطبان خود را مشخص کردید، زمانی برای ایجاد تعداد افراد آنلاین بگذارید . در اینجا یک تمایز مهم وجود دارد، مخاطبان مورد نظر شما براساس داده جغرافیایی و جمعیت شناختی، مانند جنسیت، درآمد و محل سکونت، تصمیم می­ گیرند. در حالی که شخصیت های آنلاین شما به رفتار های خود، از جمله چالش هایی که آنها با آن روبرو هستند و مسئله ای که می خواهند حل کنند، نگاه خواهند کرد. برای مثال بازدیدکنندگان یک سایت لباس زنان می­ توانند، زنانی باشند که قصد خرید لباس برای خود و یا دوست خود را دارند و یا مردانی که قصد خرید برای زن خود را دارند باشند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);">با ایجاد شخصیت های آنلاین و تعین اهداف کلی خود برای سایت خود، می توانید محتوای موثری را ایجاد کنید که هم برای مخاطبان شما جذاب باشد و هم تاثیری را که می­خواهید بر آنها داشته باشد.</p><ul style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><li style="box-sizing: border-box;"><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box;">چگونه سایت خود را سازماندهی کنید</span></h3></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);">با تعیین کردن اهداف شرکت طراحی سایت خود، ابزاری لازم برای سازماندهی و اولویت بندی محتوای سایت و همچنین حداکثر اثر بخشی آن ایجاد کنید.<br style="box-sizing: border-box;" />این اطمینان را حاصل کنید که سایت شما به طور واضح فعالیتی را که دنبال می کنید تعریف می کند و سازماندهی سایت خود را با استفاده از نویگیشن (navigation) در مقابل افراد آنلاین تست کنید. مشخص کنید چه چیزی باعث می­ شود که از سایت شما دیدن کنند و نویگیشن ایده آل برای رسیدن آنها به اطلاعاتی که در جست و جوی آن هستند کدام است.</p><ul style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><li style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">چگونگه اثر بخشی سایت خود را اندازه­گیری کنید</span></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);">در نهایت شما با تعیین اهداف سایت خود و دنبال کردن آنها، ابزارهایی برای اندازه گیری اثر بخشی سایت که به کسب و کار شما کمک می­کند را به دست می ­آورید. با اندازگیری موفقیت اهداف خود در فواصل زمانی مختلف می­توانید ببینید که آیا اهداف خود را به دست آورده اید یا از دست داده اید و یا از انتظارات شما فراتر رفته است.</p><div id="attachment_14447" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: border-box; margin: 5px auto; max-width: 96%; padding: 5px 3px 10px; text-align: center; width: 810px;"><img class="size-full wp-image-14447 lazy-loaded" src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/web-design-responsive.png" data-lazy-type="image" data-src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/web-design-responsive.png" alt="اهداف شرکت طراحی سایت چیست" width="692" height="346" srcset="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/web-design-responsive.png 800w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/web-design-responsive-300x150.png 300w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/web-design-responsive-768x384.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; transition: opacity 0.3s; opacity: 1; max-width: 98.5%; margin: 0px; height: auto; padding: 0px; width: auto;" /><p class="wp-caption-text" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-right: 4px; padding-bottom: 5px; padding-left: 4px; color: rgb(80, 80, 80); font-size: 11px; line-height: 17px;">اهداف شرکت طراحی سایت چیست</p></div><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box;">تعیین اهداف سایت</span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);">اهداف شرکت های طراحی سایت­ مختلف متفاوت است، به طوری که اهداف شما بسته به نوع کسب و کار شما متفاوت است. بنابراین هنگام تنظیم اهداف، باید اطمینان حاصل کنید که آنها SMART هستند:</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"> </span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مشخص باشد</span>: “افزایش ترافیک وب سایت”، یک هدف خاص نیست و اینکه چطور به آن برسید بی اهمیت است. اما افزایش ۶ ماهه ترافیک سایت با حجم ۵۰ درصد، به شما کمک می­کند که به آن چیزی که به دنبالش هستید برسید و نیز امکان اندازه گیری هدفتان را به شما می­دهد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">قابل اندازه گیری باشد</span>: تنها راه ردیابی پیشرفت اهداف شما این است که آن را اندازه ­گیری کنید. مثلا شما با دیدن تعداد کیلک­ها می­توانید ببیند که مشتری­ها درگیر سایت شما هستند و یا در خبرنامه شما ثبت نام کرده اند. مقدار را برای رسیدن به هدف خود مشخص کنید برای مثال “دستیابی به ۲۰۰۰ ثبت نام جدید برای خبرنامه در ۱۲ ماه”.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">قابل دست یابی باشد: </span>هدف باید قابل دستیابی باشد  اما به این معنی نیست که رسیدن به هدف راحت باشد، بلکه هدف شما نیاز به توجه و تلاش شما دارد و این باعت می­شود مهارت شما توسعه یابد. اگر هدفتان بزرگ باشد آن را به بخش های کوچک و قابل کنترل تقسیم کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مرتبط بودن: </span>اهداف شما با رشد کسب و کار شما و همچنین استفاده از آنها مرتبط باشد، چرا که به شما و تیم شما در رسیدن به اهدافتان کمک می­کند.دارای زمان بندی باشد: در نهایت، شما باید یک زمان بندی برای هدف <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت</span> خود ایجاد کنید، مثلا در ماه آینده فروش X را ۲۰٪ افزایش دهید تا بتوانید آن را دقیقا پیگیری کنید. و هدف شما باید در یک زمان مشخص مثلا در چند هفته، چند ماه یا سال قابل دست یابی باشد. این اصل را به یاد داشته باشید که قوانینی سخت و سریع برای ایجاد اهداف سایت شما وجود ندارد، هر سایت اهداف متفاوت خواهد داشت، بنابراین تنها شما و صاحب کسب و کار، می توانید اهداف درست برای سایت خود را تعیین نمایید و همچنین مشخص کنید که موفقیت شما در چه چیزی است.به یاد داشته باشید که بدون تعیین اهداف، سایت شما در رونق کسب و کار شما چندان موثر واقع نخواهد شد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);">ما در <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">شرکت طراحی سایت</span> وب افرا آماده ارائه به روز ترین خدمات به مشتریان هستیم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);">ترجمه از <a href="https://www.wholegraindigital.com/blog/the-importance-of-setting-goals-in-website-design/" target="_blank" rel="noopener" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: all 0.25s ease-in-out; color: rgb(115, 203, 255); text-decoration-line: none !important;">wholegraindigital</a></p></div></div></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 14px; text-align: start; background-color: rgb(248, 251, 253);"><div class="col-md-12 description-single-title-sidebar description-single-content box-details-section" style="box-sizing: border-box; float: right; width: 847.5px; position: relative; min-height: 1px; padding: 22px 10px; background: rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgb(243, 243, 243) 0px 0px 28px; font-size: 13px; display: flex; flex-wrap: wrap; color: rgb(121, 121, 121);"><div class="date-time-section" style="box-sizing: border-box;"></div></div></div>

از شرکت طراحی سایت چه سوالاتی بپرسیم؟ <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://webafra.com/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: all 0.25s ease-in-out; color: rgb(115, 203, 255); text-decoration-line: none !important;"><em style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">شرکت طراحی سایت</span></em></a> مورد نظر خود را به عنوان یک شریک بازاریابی در نظر بگیرید. وب سایتی که آن ها برای شرکت شما طراحی می کنند نقش بسیار مهمی در موفقیت کسب و کار شما خواهد داشت. با بررسی گزینه های زیادی که وجود دارند می توانید بفهمید که کدام شرکت طراحی سایت برای سپردن پروژه شما مناسب تر است. برای کمک به شما سوالاتی را در این زمینه مطرح کرده ایم که قبل از شروع به همکاری با یک <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">شرکت طراحی سایت</span> به آن فکر کنید. با بررسی دقیق این مطالب می توانید به پاسخ روشنی برای انتخاب یک شرکت مناسب دست پیدا کنید.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">شما چه سرویس هایی را ارائه می دهید؟</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">علاوه بر تمام جنبه های <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی وب سایت</span>، بسیاری از شرکت های طراحی سایت خدمات توسعه وب، میزبانی، کپی رایتینگ، ایجاد فروشگاه اینترنتی و خدمات بازاریابی دیجیتال مانند سئو یا تبلیغات کلیکی را به مشتریان خود ارائه می دهند. البته هر کدام از این موارد به مهارت های تخصصی خود نیازمند است. ممکن است یک <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://webafra.com/articles/%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%9F.html">شرکت طراحی سایت</a></span> همه خدماتی را که ارائه می دهد خودش انجام ندهد. البته آن ها هر چقدر که کار های دیجیتال مارکتینگ را خودشان انجام بدهند بهتر است اما ممکن است این خدمات را به یک آژانس دیجیتال مارکتینگ دیگری انتقال دهند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">سعی کنید شرکت طراحی سایتی را انتخاب کنید که اگر در تمام زمینه ها عالی نیستند حداقل بتوانند همه مسائل مربوط به وب سایت شما را حل کنند.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">آیا شرکت شما سایت را اختصاصی طراحی می کند یا از قالب آماده استفاده می کنید؟</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">اغلب شرکت های <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی وب سایت</span> هر دو گزینه را برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود ارائه می دهند. برخی از شرکت ها می خواهند یک نام تجاری قوی ایجاد کنند، بنابراین آنها می خواهند نگاه و عملکرد منحصر به فردی برای یک وب سایت فرآهم کنند. کسب و کارهای دیگر وابسته به حضور آنلاین نیستند و تصمیم می گیرند با قالب هایی که می توانند سفارشی شوند، صرفه جویی کنند. در مورد نیازهای وب سایت خود بحث کنید و قبل از اتخاذ تصمیم خود تقاضای مقایسه قیمت داشته باشید.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">شرکت شما چه وب سایت هایی را طراحی کرده است؟</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); direction: rtl;">نگاهی به سبک طراحی این سایت ها به شما کمک می کند تنوع طراحی های شرکت را ارزیابی کنید. بررسی کنید که سایت ها به درستی طراحی شده باشند، طرح ها در به روز و مدرن هستند، طراحی با سبک تجاری سازگار است و عملکرد سایت ها نیز قابل توجه است. سوال بپرسید. متوجه شوید که همه چیز به نحو درست انجام شده است یا خیر. ممکن است که یک سایت بسیار ساده به نظر برسد است ولی شما باید دریابید که دقیقا همان چیزی است که مشتری خواسته است.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">مطالعات موردی درباره نتایج شرکت طراح سایت داشته باشید</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">یک وب سایت تنها با نمایش آنلاین و طوری که به نظر می رسد، خوب نیست. این موضوع در مورد بازگشت سرمایه گذاری است و داشتن این وب سایت نتایج کسب و کار را ارائه می دهد. از مطالعات موردی بپرسید این مطالعات موردی باید نتایج خاصی از قبیل فروش آنلاین را با درصد معینی، افزایش منجر به یک مقدار مشخص یا افزایش نرخ تبدیل با درصد معینی در یک دوره زمانی مشخص ارائه دهد.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">از چه استراتژی هایی برای تولید درآمد به سایت من استفاده می کنید؟</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); direction: rtl;">شرکتی که شما برای <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی وب سایت</span> خود انتخاب می کنید، باید نگران تولید درآمد وب سایت شما باشد، همانطور که شما نگران تولید درآمد وب سایت خود هستید. به همین ترتیب، آنها باید قادر به ارائه فهرستی از استراتژی های اثبات شده باشند که معمولا به یک طراحی سایت مربوط می شوند. این استراتژی های نتیجه گرا باید با اهداف شما منطبق باشند ( کار هایی از قبیل قرار دادن شماره تلفن تجاری برجسته، نمایش اسلاید دلخواه در صفحه اصلی که کسب و کار شما را تقویت می کند، برجسته کردن محصولات و اقداماتی که سبب جلب توجه کاربران به سمت وب سایت شما خواهند شد).</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="wp-image-14438 aligncenter lazy-loaded" src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/Web-Design-qusttions-300x300.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/Web-Design-qusttions-300x300.jpg" width="366" height="366" srcset="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/Web-Design-qusttions-300x300.jpg 300w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/Web-Design-qusttions-150x150.jpg 150w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/Web-Design-qusttions-140x140.jpg 140w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/Web-Design-qusttions-80x80.jpg 80w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/Web-Design-qusttions-170x170.jpg 170w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/Web-Design-qusttions.jpg 600w" sizes="(max-width: 366px) 100vw, 366px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; display: block; margin: 0px auto; transition: opacity 0.3s; opacity: 1; max-width: 100%; text-align: center;" /></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">پروژه من چگونه مدیریت خواهد شد؟</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">به طور معمول، یک فرآیند <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی وب سایت</span> شامل چهار مرحله است: استراتژی و تحقیق، طراحی، توسعه سایت و راه اندازی و ارزیابی. هنگام یادگیری در مورد فرآیند مدیریت پروژه یک شرکت طراحی سایت باید بپرسید که آیا یک مدیر خاص یا شخصی برای پروژه شما وجود دارد؟ آیا یک جدول زمانی برای مراحل مختلف تعبیه شده است؟ نحوه گزارش پیشرفت چگونه است؟ آیا از یک سیستم مدیریت پروژه برای مدیریت وظایف استفاده می شود؟</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">آیا می توانید یک لوگو برای سایت من طراحی کنید؟</h3><div id="gt-text-top" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div id="gt-res-c" class="g-unit" style="box-sizing: border-box;"><div id="gt-res-p" style="box-sizing: border-box;"><div id="gt-res-data" style="box-sizing: border-box;"><div id="gt-res-wrap" style="box-sizing: border-box;"><div id="gt-res-content" style="box-sizing: border-box;"><div id="gt-res-dir-ctr" class="trans-verified-button-small" dir="rtl" style="box-sizing: border-box;"><span id="result_box" lang="fa" style="box-sizing: border-box;">بیشتر طراحان وب سایت می توانند یک لوگو برای کسب و کار مشتریان خود به عنوان بخشی از پروژه با پرداخت هزینه های اضافی طراحی کنند. <span style="box-sizing: border-box;">به آرم های دیگر طراحی شده توسط شرکت توجه کنید و به کیفیت کار آن ها پی ببرید.</span></span></div><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px;">آیا می توانید به من کمک کنید تصاویری را برای وب سایت دریافت کنم؟</h3><div dir="rtl" style="box-sizing: border-box;">داشتن عکس های واقعی مربوط به کسب و کار شما همیشه برای آن یک عامل منحصر به فرد است. از طراحان بخواهید که اگر به وب سایت هایی که تصاویر مناسب کسب و کار شما را می فروشند دسترسی دارند، از آن برای تهیه تصاویر سایت شما استفاده کنند.</div></div></div></div></div><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px;">قیمت خدمات طراحی سایت شما چگونه است؟</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);">ساختار قیمت گذاری <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی وب سایت</span> در بین شرکت ها متفاوت است، بنابراین می پرسیم آیا قیمت پروژه ثابت است یا از نرخ ساعتی استفاده می شود. به خاطر داشته باشید که قیمت بر اساس تجربه، تخصص و گستردگی پروژه تعیین می شود. قیمت گذاری باید با کیفیت کار شرکت مطابقت داشته باشد، که منعکس کننده چگونگی ارزش گذاری برند شما و اهمیت حضور آنلاین آن است.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px;">این قیمت ها شامل چیست؟</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); direction: rtl;">مهم است بدانید دقیقا پول را بابت چه چیزی می پردازید. درخواست یک لیست مشخص از نتایج ارائه شده که در قیمت گنجانده شده است و مشخص کردن مواردی که شامل نمی شود نیز بسیار مهم است. به عنوان مثال، برخی از شرکت های طراحی سایت خدمات میزبانی یا نگهداری سایت را ارائه می دهند که در قیمت اولیه پروژه گنجانده نشده است.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px;">آیا رسانه های اجتماعی را به طراحی وب من اضافه خواهید کرد؟</h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);">پیوند دادن سایت های شبکه های اجتماعی به وب سایت شما در حال حاضر بخشی از کار هایی مهم در <a href="https://webafra.com/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: all 0.25s ease-in-out; color: rgb(115, 203, 255); text-decoration-line: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی وب سایت</span></a> است. ببینید آیا طراح وب این کار را انجام می دهد یا خیر. برخی از شرکت های طراحی وب خدمات اتصال رسانه های اجتماعی را ارائه می دهند تا به شما در ایجاد منافع بیشتر و تبدیل آنها به فروش کمک کنند. در مورد برنامه های بازاریابی رسانه های اجتماعی، مانند راه اندازی و مدیریت، وبلاگ نویسی و تولید محتوا و نظارت و ارزیابی سایت از آنها سوال کنید.</p></div><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);">به نظر شما چه سوالات دیگری نیز وجود دارند که می توانیم از <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">شرکت طراحی سایت</span> بپرسیم؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);"><img class="wp-image-14437 lazy-loaded" src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/website-design-why-300x199.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/website-design-why-300x199.jpg" width="431" height="286" srcset="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/website-design-why-300x199.jpg 300w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/website-design-why.jpg 555w" sizes="(max-width: 431px) 100vw, 431px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; transition: opacity 0.3s; opacity: 1; max-width: 100%; margin: 0px auto; text-align: center;" /></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80);">ترجمه مقاله از سایت <a href="https://www.rlmseo.com/blog/44-questions-to-ask-before-hiring-a-web-design-company/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: all 0.25s ease-in-out; color: rgb(115, 203, 255); text-decoration-line: none !important;">rlmseo</a></p></div>

طراحی سایت خوب و بد چه ویژگی هایی دارد؟ <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">امروزه <a href="https://nopardazco.com/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت</span></a> کار خیلی سختی نیست و شما حتی اگر تجربه زیادی هم در این زمینه نداشته باشید می توانید برای خود یک صفحه اینترنتی زیبا ایجاد کنید. البته همیشه تفاوت هایی وجود دارد که فرق بین طراح آماتور و حرفه ای را مشخص می کند. به خاطر داشته باشید که منظور از از بین بردن ویژگی های بد سایت فقط برای ایجاد صفحه ای زیبا تر نیست بلکه در به وجود آمدن رابطه ای موثر تر با بازدیدکنندگان نیز تاثیر خواهد داشت.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><a class="highslide" href="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/1526211531_012-web-design-1.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/thumbs/1526211531_012-web-design-1.jpg" alt="طراحی سایت" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /></a> </p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">ویژگی های طراحی سایت بد</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">در زیر ویژگی هایی وجود دارند که پیروی از آن ها ظاهر وب سایت شما را نامناسب خواهد کرد. این ها ایده هایی هستند که از گروه ها و متخصصان مختلف جمع آوری شده اند. </p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">پس زمینه</h3><ul class="commerce-feature" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">رنگ خاکستری پیش فرض</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">ترکیب کردن رنگ متن و پس زمینه که خوانایی را کاهش می دهد.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">استفاده از زمینه های شلوغی که حواس انسان را پرت کرده و خواندن مطلب را دشوار می کنند.</li></ul><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">متن</h3><ul class="commerce-feature" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">متن برای خواندن بسیار کوچک باشد.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">متنی که در سراسر صفحه وب سایت کشیده شده است.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">استفاده نامناسب از پاراگراف ها</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">متن زیرخط دار که لینک نیست.</li></ul><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">لینک ها</h3><ul class="commerce-feature" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">لینک های پیش فرض آبی</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">لینک هایی که مشخص نیست به کجا اشاره دارند.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">لینک هایی که زیرخط دار نیستند و شما متوجه لینک بودن آن ها نمی شوید.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">لینک های شکسته یا مرده (لینک هایی که دیگر کار نمی کنند.)</li></ul><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">جداول</h3><ul class="commerce-feature" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">مشخص بودن مرز های جداول</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">استفاده از جداول به عنوان عناصر <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت</span></li></ul><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">انیمیشن ها</h3><ul class="commerce-feature" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">چیز هایی که چشمک می زنند (به ویژه متن).</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">انیمیشن هایی که هرگز متوقف نمی شوند.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">تصاویر متحرک برای ایمیل</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">انیمشن های چشمک زن</li></ul><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">زباله ها</h3><ul class="commerce-feature" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">شمارنده های موجو در صفحات</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">تبلیغات زباله </li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">ایجاد اسکرول به یک طرف صفحه سایت</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">استفاده از عکس های بسیار کوچک در صفحه اصلی</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">ایجاد چندین اسکرول بار در یک صفحه</li></ul><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">ناوبری</h3><ul class="commerce-feature" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">استفاده از ناوبری غیر شفاف و پیچیده</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">استفاده از فریم های زیاد و پیچیده</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">صفحات نامشخص(صفحاتی که معلوم نیست از کجا آمده اند.)</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">عناوین بی فایده که موضوع صفحه را به خوبی مشخص نمی کنند.</li></ul><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">طراحی عمومی</h3><ul class="commerce-feature" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">صفحاتی که در بعضی مرورگر ها به خوبی کار می کنند و در بعضی دیگر نه!</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">کنتراست پایین (در رنگ، متن و سایر اطلاعات)</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">صفحه اصلی وب سایت که مناسب با پنجره مرورگر طراحی نشده است.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">فریم هایی که شما را به این طرف و آن طرف حرکت می دهند.</li></ul><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">ویژگی های طراحی سایت خوب</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">یکی از عناصر اصلی <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت</span> خوب، جلوگیری از استفاده از عناصری است که طراحی سایت بد را ایجاد می کند. اگر از همه مواردی که در بالا درباره <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت</span> بد گفته شد، دوری کنید احتمالا یک وب سایت مناسب خواهید داشت. علاوه بر این مفاهیم زیر را هم در ذهن داشته باشید:</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">متن وب سایت</h3><ul class="commerce-feature" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">پس زمینه متن را قطع نمی کند.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">متن به اندازه کافی برای خواندن بزرگ است، اما نه خیلی بزرگ</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">سلسله مراتب سایت به خوبی رعایت شده است.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">ستون های متن نسبت به کتاب ها باریک تر هستند تا خواندن روی صفحه آسان تر شود.</li></ul><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">ناوبری وب سایت</h3><ul class="commerce-feature" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">استفاده از دکمه های ناوبری که فهم و درک وب سایت شما را آسان تر می کنند.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">استفاده از ناوبری که با کل سایت سازگاری دارد.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">فریم ها طوری استفاده شوند که برای کاربران مزاحمت ایجاد نکنند.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">یک وب سایت خوب و کامل دارای نقشه سایت نیز هست.</li></ul><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">لینک های وب سایت</h3><ul class="commerce-feature" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">رنگ لینک ها با رنگ صفحه هماهنگ است.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">پیوند های زیرخط دار که به خوبی به کاربران نمایش داده می شوند.</li></ul><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">گرافیک</h3><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; padding-right: 40px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><li style="box-sizing: border-box; text-align: right; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; line-height: 1.8; overflow: hidden;">دکمه ها بزرگ و زشت نباشند.</li><li style="box-sizing: border-box; text-align: right; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; line-height: 1.8; overflow: hidden;">هر تصویر دارای تگ alt مناسب و توضیحات باشد.</li><li style="box-sizing: border-box; text-align: right; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; line-height: 1.8; overflow: hidden;">هر پیوند گرافیکی یک لینک متنی مناسب را نیز داشته باشد.</li><li style="box-sizing: border-box; text-align: right; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; line-height: 1.8; overflow: hidden;">گرافیک و پس زمینه از رنگ های ایمن مرورگر استفاده می کنند.</li><li style="box-sizing: border-box; text-align: right; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; line-height: 1.8; overflow: hidden;">خاموش کردن تصاویر متحرک</li></ul><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">طراحی عمومی وب سایت</h3><ul class="commerce-feature" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">دانلود صفحات به سرعت انجام شود.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">استفاده درست از تمام عناصر گرافیکی وب سایت (تصاویر، نقل قول ها و غیره)</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">قالب صفحه اصلی به خوبی طراحی شود.(معمولا ایجاد فضای 600 در 800)</li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">به نظر شما چه نکاتی دیگری هستند که در <a href="https://nopardazco.com/blog/web-developer/169"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت</span> خوب</a> و بد نقش دارند؟ منتظر شنیدن نظرات شما هستم.</p>

طراحی وب سایت و بهبود آن با ۱۴ نکته ضروری <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">بلافاصله پس از ۵ ثانیه از ورود بازدید کنندگان به سایت شما، ایا آنها می توانند توصیف کنند که شرکت شما چه کاری را انجام می دهد؟ اگر آنها نیاز داشته باشند می توانند به راحتی در قسمت های مختلف سایت یا وبلاگ حرکت کنند؟ آیا طرح قیمت گذاری شما به آسانی قابل درک است؟ آیا میزان گزاف گویی بسیار بالا دارید؟ اگر شما خودتان را به این سوالات پاسخ منفی می دهید، شاید زمان آن رسیده است که نگاه دقیقی به شیوه <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><em style="box-sizing: border-box;"><a href="https://webafra.com/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: all 0.25s ease-in-out; color: rgb(115, 203, 255); text-decoration-line: none !important;">طراحی وب سایت</a> و وضعیت بهینه سازی آن </em></span>داشته باشید.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 20px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); direction: rtl;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">۱۴ نکته ضروری برای بهبود طراحی وب سایت شما</span></span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">یک وب سایت نمی تواند به سادگی با پیشرفت در مباحث محدود (مانند طراحی صرفا محتوا) موفق شود. این امر نیاز به طراحی دارد که <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">بهیود تجربه کاربر در وب سایت</span>، قابلیت های وب سایت و محتوای مناسب و مفید را تکمیل نماید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">وب سایت شما همچنین باید با مخاطبین خود به طور واضح ارتباط برقرار کند، اینکه در وب سایت چه کاری انجام می دهید، دلیل انجام آن چیست و چه کسی این کار را انجام می دهد، با شفاف سازی هدف وب سایت به آسانی می توانید به عنوان یک کسب و کار بزرگ مورد توجه قرار بگیرید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">بنابراین، چه چیزی باید بدانید که شروع به بهبود طراحی وب سایت خود کنید؟</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">برای پاسخ دادن به این سوال، <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">۱۴ راهنمایی در مورد بهبود طراحی وب سایت</span> در این مقاله آماده کرده ایم تا اطمینان حاصل کنید که در طراحی مجدد وب سایت خود در مسیر درستی قرار گرفته اید و اطمینان کنید که از بازدیدکنندگان و کاربران دور نمی شوید.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);">۱۴ نکته برای بهبود طراحی وب سایت شما</span></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">۱٫ برنامه داشته باشید</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">فقط شروع به <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی وب سایت</span> نکنید. برای اطمینان از این که وب سایت شما به طور موثر نیازهای بازدیدکنندگان را برآورده می کند، شما باید به عنوان یک بازدید کننده جدید از وب سایت خود برای اولین بار دیدن کنید. چه صفحه ای می خواهید ببینید، چه محتوایی می خواهید بخوانید، و چه پیشنهاداتی برای مطرح کردن در مورد وب سایت دارید؟ درک این موضوع به شما کمک خواهد کرد که سایتی را طراحی کنید که از طریق آن فروش و کسب درامد کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">شما می خواهید وب سایت خود را برای مرحله بعدی طراحی کنید نه مرحله نهایی. همه چیز به پاسخ درست به سوالات بر می گردد، آنچه که در مورد مشتریان قبلی خود می دانید را بررسی کنید و تحقیق کنید که چگونه آنها از یک بازدید کننده معمولی تبدیل به یک مشتری شدند، سپس از این داده ها برای طرح برنامه و تهیه استراتژی خود بهره بگیرید.</p><div id="attachment_14397" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: border-box; margin: 5px auto; max-width: 96%; padding: 5px 3px 10px; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 791px;"><img class="size-full wp-image-14397 lazy-loaded" src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/14-Essential-Tips-for-Improving-Your-Web-Design.png" data-lazy-type="image" data-src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/14-Essential-Tips-for-Improving-Your-Web-Design.png" alt="طراحی وب سایت و بهبود آن با 14 نکته ضروری" width="625" height="274" srcset="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/14-Essential-Tips-for-Improving-Your-Web-Design.png 781w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/14-Essential-Tips-for-Improving-Your-Web-Design-300x132.png 300w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/14-Essential-Tips-for-Improving-Your-Web-Design-768x337.png 768w" sizes="(max-width: 781px) 100vw, 781px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; transition: opacity 0.3s; opacity: 1; max-width: 98.5%; margin: 0px; height: auto; padding: 0px; width: auto;" /><p class="wp-caption-text" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-right: 4px; padding-bottom: 5px; padding-left: 4px; color: rgb(80, 80, 80); font-size: 11px; line-height: 17px;">طراحی وب سایت و بهبود آن با ۱۴ نکته ضروری</p></div><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">۲٫ پرت کننده های حواس را از وب سایت خود حذف کنید</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">برخی از عناصر در وب سایت شما از ارزش و پیامی که شما در حال تلاش برای انتقال آن هستید، می کاهند. انیمیشن های پیچیده، محتوایی که بیش از حد طول می کشد، تصاویر وب سایت نامناسب، تنها چند عامل در این لیست هستند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">با وجود مخاطبانی که فقط ۸ ثانیه توجه دارند، شما باید اولین تصور را به آسانی در نقاط اصلی برای بازدیدکننده به وجود آورید. این امر باید با بخش های کوتاه و قدرتمند شامل محتوا و عکس / آیکون های قابل اجرا که توسط سرصفحه های واضح و مختصر جدا شده اند انجام شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">شما باید این تصور اولیه را به راحتی در کاربران به وجود آورید، آن را بررسی کنید و مطمئن شوید که اصطلاحات مبهم در آن وجود ندارد و فقط محتوایی مناسب را شامل می شود که کاربران شما را گیج نمی کند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">۳٫ دکمه اشتراک اجتماعی و دنبال کردن را اضافه کنید.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">تولید محتوای عالی و پیشنهادات فقط تا اینجا ادامه پیدا می کند اگر که شما به کاربران خود امکان اشتراک گذاری آنچه که دارید را ندهید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">اگر وبسایت شما در حال حاضر دکمه های اشتراک گذاری اجتماعی را ندارد ممکن است ترافیک زیادی از سمت شبکه های اجتماعی را که از طرف خوانندگان فعلی وب سایت شما ایجاد می شده را از دست داده باشید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">اگر این موضوع به نظر شما جدید است، بد نیست بدانید دکمه های به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، دکمه های کوچکی هستند که در اطراف بالا یا پایین پست های وبلاگ قرار دارند. آنها حاوی آیکون های وب سایت مختلف رسانه های اجتماعی هستند و به شما امکان می دهند صفحه را به طور مستقیم در کانال رسانه های اجتماعی مورد نظر خود به اشتراک بگذارید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">۴٫ پیاده سازی دعوت به عمل</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">هنگامی که بازدید کنندگان شما در سایت شما فرود می آیند، آیا می دانند چه کاری باید انجام دهند؟ آنها نمی دانند چه صفحاتی برای مشاهده و بازدید مورد علاقه آنهاست اگر شما به آنها جهت و مسیر لازم را نشان ندهید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">دکمه های Call-to-Action یکی از عناصری است که نشان می دهد کاربر بعدی باید روی یک صفحه کلیک کند. در حالی که همه ی ما کاربرد آن را می دانیم، اما می توان از آنها به درستی استفاده کرد تا کاربران از طریق آن به وب سایت شما هدایت شوند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">برای شناختن این که شما مجبور به انجام چه کاری هستید، شروع به خواندن صفحات در وب سایت خود کنید. آیا بیشتر صفحات، حتی مقالات وبلاگ را پیدا می کنید فقط با یک دکمه Call-to-Action ؟ اگر این گونه نیست زمان به روز رسانی آن فرا رسیده است.</p><div id="attachment_14398" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: border-box; margin: 5px auto; max-width: 96%; padding: 5px 3px 10px; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 710px;"><img class="size-full wp-image-14398 lazy-loaded" src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/blog-img.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/blog-img.jpg" alt="طراحی وب سایت و بهبود آن با 14 نکته ضروری" width="625" height="312" srcset="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/blog-img.jpg 700w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/blog-img-300x150.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; transition: opacity 0.3s; opacity: 1; max-width: 98.5%; margin: 0px; height: auto; padding: 0px; width: auto;" /><p class="wp-caption-text" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-right: 4px; padding-bottom: 5px; padding-left: 4px; color: rgb(80, 80, 80); font-size: 11px; line-height: 17px;">طراحی وب سایت و بهبود آن با ۱۴ نکته ضروری</p></div><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">۵٫ از تصاویر درست استفاده کنید</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">هر عکس نمی تواند با نوع پیامی که میخواهید به مخاطبان خود را نشان دهید، متناسب باشد. خوشبختانه، شما باید از بین تعداد زیادی عکس انتخاب کنید. اما هنوز هم، بسیاری از افراد وب سایت را با عکس های ضعیف و نامناسب ترسیم می کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">فقط به این دلیل که یک وب سایت دارای تصویر است، به این معنا نیست که واقعی به نظر می رسد و اعتماد مشتری را به شرکت شما جذب می کند به شرکت شما را تحریک می کند. در حالت ایده آل، بهتر است شما از عکس هایی استفاده کنید که تصاویری از افراد واقعی که در حال کار در شرکت و دفتر هستند را نشان بدهد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">اگر عکس های واقعی گزینه مورد نظر شما نیستند، می توانید از تکنیک هایی برای کمک به انتخاب نوع مناسب عکس، استفاده کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">۶٫ ناوبری سایت</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">هنگام <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی وب سایت</span> خود، ناوبری نکته کلیدی است، اساسا ناوبری نقشه ای است که مکان های اصلی را به بازدید کننده نمایش می دهد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">هیچ چیز بدتر از یک سایت با رابط ناوبری ناخوشایند یا گیج کننده نیست. هنگام بهبود ناوبری وب سایت خود، مهم است که اطمینان حاصل کنید که بازدید کنندگان شما به راحتی می توانند آنچه را که دنبال می کنند، پیدا کنند. بعضی از ویژگی های یک نوابری خوب شامل محتوای ساده، سلسله مراتب ناوبری، و طراحی پاسخگو است، اگر کاربران نتوانند آنچه را که دنبال می کنند پیدا کنند، هیچ دلیلی برای ماندن در سایت شما برایشان وجود ندارد. در عوض، آنها قطعا رقیب شما را پیدا می کنند که تجربه کاربر و ناوبری بهتری را ارائه می دهد.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 20px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">۷٫ اجازه دهید بازدید کنندگان در وب سایت شما حرکت کنند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">از طراحی صفحات کوچکتر، غافل نشوید. از جمله ۳ تا ۵ بخشی که به کاربران جدید و قبلی کمک می کند که در سایت به گشت و گذار بپردازند. این امر می تواند به ایجاد یک تجربه ی یکپارچه در کاربر بینجامد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">اما این بخش ها باید چه باشد؟ و یا چیست؟</p><div id="attachment_14404" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: border-box; margin: 5px auto; max-width: 96%; padding: 5px 3px 10px; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 590px;"><img class="size-full wp-image-14404 lazy-loaded" src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/searchengines_thinkstock-100616833-large.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/searchengines_thinkstock-100616833-large.jpg" alt="طراحی وب سایت و بهبود آن با این نکات" width="575" height="382" srcset="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/searchengines_thinkstock-100616833-large.jpg 580w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/searchengines_thinkstock-100616833-large-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 580px) 100vw, 580px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; transition: opacity 0.3s; opacity: 1; max-width: 98.5%; margin: 0px; height: auto; padding: 0px; width: auto;" /><p class="wp-caption-text" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-right: 4px; padding-bottom: 5px; padding-left: 4px; color: rgb(80, 80, 80); font-size: 11px; line-height: 17px;">طراحی وب سایت و بهبود آن با این نکات</p></div><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">این لیست می تواند همشه تکمیل شود، اما برخی از عناصر مهم لیست  بخش های کمک به کاربر در وب سایت عبارتند از:</p><ul style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><li style="box-sizing: border-box;">معرفی فیلم</li><li style="box-sizing: border-box;">مرور کلی خدمات</li><li style="box-sizing: border-box;">مشخصات محصول</li><li style="box-sizing: border-box;">درباره ی ما</li><li style="box-sizing: border-box;">مشتریان</li><li style="box-sizing: border-box;">مطالعات موردی / داستان موفقیت</li><li style="box-sizing: border-box;">منابع</li></ul><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 128);">۸٫ از فضالی خالی و سفید نترسید.</span></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">فضای سفید یک عنصر طراحی ضروری است که به شما کمک می کند صفحه را شکسته و خوانایی را افزایش دهید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">همچنین این فضا، “فضای منفی” نامیده می شود، فضای سفید به حوزه های اطراف عناصر در یک صفحه گفته می شود که خالی و فاقد محتوای یا آیتم های بصری هستند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">اگرچه ممکن است این فضای سفید، فضای اضافی به نظر برسد، اما در واقع مسئولیت پذیری و اولویت بندی محتوا را بر عهده دارد. همچنین نقش مهمی در روند طراحی و موقعیت عناصر <a href="https://webafra.com/webdesign/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa.html" target="_blank" rel="noopener" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: all 0.25s ease-in-out; color: rgb(115, 203, 255); text-decoration-line: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی وب سایت</span></a> دارد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">اگر از بعضی صفحات فاقد فضای سفید استفاده می کنید، صفحه را مرور کنید و عناصر یا محتویاتی را که برای رسیدن به هدف در صفحه ضروری نیست، را مشاهده کنید. سپس اطمینان حاصل کنید که این محتوا به درستی گروه بندی شده است، به طوری که کاربران قادر به تشخیص اینکه کدام صفحه ، اولین صفحه بود، باشند.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 128);">۹٫ بهینه سازی سایت برای موبایل</span></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">بهینه سازی سایت خود برای نسخه های موبایل را فراموش نکنید. اگر قبلا نمی دانستید توجه کنید؛ ۸۰ درصد از کاربران اینترنت یک گوشی هوشمند دارند و “گوگل می گوید ۶۱ درصد از کاربران بعید به نظر می رسند به یک سایت که دسترسی به آن با تلفن همراه مشکل است، بازگردند و ۴۰ درصد از سایت رقیب به جای سایت شما بازدید خواهند کرد”.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">این ضرورت است که سایت تان را متناسب با نیازها و خواسته های کاربران خود، طراحی کنید. ممکن است بخواهید از خودتان بپرسید، چرا کسی به سایت من از موبایل دسترسی پیدا می کند؟ آنها چه می خواهند؟ آیا طراحی وب سایت من به گونه ای است که به کاربران اجازه دهد به راحتی این کار را انجام دهند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">اگر وبسایت تان در بهینه سازی تلفن همراه موفق نیست، برخی از وب سایت های عالی در تلفن همراه را بررسی کنید تا بفهمید که این وس سایت ها چگونه تجربه کاربری مناسبی را در سایت شان ایجاد کرده اند. یا می توانید برای <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">بهبود وب سایت خود و بهینه سازی</span> آن روی لینک کلیک کنید تا متخصصان ما وب سایت شما را برای موبایل بهینه سازی کنند.</p><div id="attachment_14405" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: border-box; margin: 5px auto; max-width: 96%; padding: 5px 3px 10px; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 790px;"><img class="size-full wp-image-14405 lazy-loaded" src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/web_designing1-780x332.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/web_designing1-780x332.jpg" alt="طراحی وب سایت و بهبود آن با این نکات" width="625" height="266" srcset="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/web_designing1-780x332.jpg 780w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/web_designing1-780x332-300x128.jpg 300w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/web_designing1-780x332-768x327.jpg 768w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; transition: opacity 0.3s; opacity: 1; max-width: 98.5%; margin: 0px; height: auto; padding: 0px; width: auto;" /><p class="wp-caption-text" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-right: 4px; padding-bottom: 5px; padding-left: 4px; color: rgb(80, 80, 80); font-size: 11px; line-height: 17px;">طراحی وب سایت و بهبود آن با این نکات</p></div><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 128);">۱۰٫ پیدا شدن وب سایت</span></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">اگر می خواهید یک حضور آنلاین در دنیای اینترنت ایجاد کنید، شما نیاز به <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ایجاد یک وب سایت</span> دارید که بتواند پیدا شود. این توسعه یک استراتژی سئو محسوب می شود که با توجه به شرایط جستجو مخاطب شما و بازدیدکنندگان، پیدا کردن سایت ممکن می شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">شرایط این استراتژی این است؛ وب سایت باید شامل محتوایی باشد که مربوط به نیازهای بازدیدکنندگان شما باشد. فیلم ها، مقالات وبلاگ ها و کتاب های الکترونیکی چند مثال از محتوایی است که می تواند این کار را انجام دهد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">ابتدا کلمات کلیدی مناسب را شناسایی کنید که مخاطبان شما واقعا در جستجوی آن هستند در غیر اینصورت شما بازدیدکنندگان زیادی را جذب نمی کنید و هرگز فروش محصولی نخواهید داشت.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 128);">۱۱٫ آزمایش کردن را هرگز متوقف نکنید</span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">ارزیابی مسیرهای تبدیل، سرعت حرکت کاربران، جایی که آنها کلیک می کنند و غیره، از ویژگی های مهمی هستند که می توانند نشان دهند که آیا صفحات شما به نحوی مناسب عمل می کنند یا خیر.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">اگر فردی هستید که صفحات زیادی دارد، ممکن است این مسئله را در بسیاری از صفحات، به ویژه در صفحه های قدیمی تر، پیدا کنید. صفحات قدیمی ممکن است در عمل بسیار خوب باشند، اما حاوی اطلاعات قدیمی هستند که می دانید می توانند به روز شوند. بازدید کنندگان ممکن است فقط نیاز به برخی به روز رسانی های کوچک یا تغییراتی در طراحی داشته باشند. تغییرات ساده مانند رنگ دکمه ها، هدر ها یا اضافه کردن چند جمله در متن قبلی شما می تواند تفاوت های باور نکردنی در عملکرد صفحه را ایجاد کند.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 128);">۱۲٫ شناسایی لینک های ناشناخته ۴۰۴ یا شکسته شده</span></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">بسته به اندازه وب سایت شما و یا مدت زمانی که در سایت تان فعالیت می کنید، ممکن است چند صفحه یا لینک در آن وجود داشته باشد که کار نکنند. و مهم ترین قسمت آن، این است که بازدید کنندگان شما، این موضوع را بیان نخواهند کرد!</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">وقتی برای ارزیابی اینکه آیا سایت شما لینک های شکسته دارد یا نه، بگذارید. ممکن است شگفت زده شوید که صفحات فرود قبلی که عملکرد بالایی داشتند و یا صفحات دیگر وب سایت، لینک هایشان شکسته یا نامناسب است.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 128);">۱۳٫ ایجاد پیشنهاد جدید یا منحصر به فرد</span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">بسیاری از ما روش هایی را که به طور معمول بازدیدکنندگان وارد وب سایت می شوند را می دانیم ، اما اگر به دنبال <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">بهبود سایت</span> هستید بهتر است ایده ها و پیشنهادات منحصر به فرد و جذاب را پیدا کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">مثلا تصور کنید شما یک شرکت رسانه ای هستید که متوجه می شوید بسیاری از رقبایتان در حال ساخت کتاب های الکترونیکی در مورد چگونگی ایجاد یک تقویم رسانه های اجتماعی هستند. به جای ایجاد یک پیشنهاد مشابه، می توانید یک گام به جلو بردارید و یک ابزار ایجاد کنید که به افراد اجازه می دهد وارد اطلاعاتی شوند که به ایجاد یک برنامه که با تقویم گوگل هماهنگ است، کمک کند؛ در این صورت شما از دیگر رقبا یک گام جلوتر خواهید بود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">هر تصمیمی که گرفته اید، مهم است که مطمئن شوید کاری که انجام می دهید، یک قدم بالاتر از رقبایتان است. کپی کردن پیشنهادات محتوایی که در حال حاضر وجود دارد، فقط غرق کردن سایت تان در دریاست.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 128);">۱۴٫ محتوای خود را به روز کنید و از شخصیت خودتان دور شوید</span></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">هنگامی که شما در یک شرکت، نوشته های کپی را آغاز می کند در واقع می خواهید بازدید کنندگان خود را تحت تاثیر قرار دهید. بسیاری تمایل به انجام این کار دارند که شبیه سقوط از یک پله است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">اکثر محتواها در اینترنت بر کلمه ی “ما” متمرکز شده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">“ما درآمد را با .. افزایش می دهیم”، “مزایای ما شامل …” فقط نمونه هایی از هدر هایی است که بسیاری از آنها در سراسر صفحات وب استفاده می شود. اگر چه شما ممکن است با این روش سعی در رونق کسب و کار داشته باشید یا بخواهید بگویید که چه قدر محصولاتتان مفید است اما این نکته را در نظر داشته باشید که این روش تاثیری نخواهد داشت.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">از محتوای مربوط به “ما” خارج شوید و آن را با “شما” جایگزین کنید. مشتریان بالقوه شما می خواهند شما را به چشم خود ببینند. نقاط درد آنها توسط شما درک شود و به طور مستقیم توضیحی در مورد حل شدن مشکلشان وجود داشته باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">بنابراین به جای یک سرصفحه مانند «مطالعات موردی ما»، سعی کنید چیزی شبیه به «داستان موفقیت بالقوه شما» را امتحان کنید. یا به جای یک صفحه حرفه ای که تمرکز آن بر این است که شرکت چقدر عالی است، می توانید بازدید کننده را آگاه کنید که آینده ی کسب و کارش چه خواهد بود. امیدوارم از این سری مقالات <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://webafra.com/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: all 0.25s ease-in-out; color: rgb(115, 203, 255); text-decoration-line: none !important;">شرکت طراحی سایت</a></span> وب افرا بهره کافی را برده باشید. منتظر شنیدن نظراتتان هستیم.</p>

طراحی سایت هوشمندانه در مقابل روش های قدیمی <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><a href="https://nopardazco.com/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><em style="box-sizing: border-box;">طراحی سایت</em></span></a> در عصر امروز برای ارزیابی هر کسب و کاری واجب قلمداد می شود. این که آیا شما یک وب سایت جدید دارید و یا قصد اعمال تغییراتی روی آن را دارید، می تواند کاری سخت و استرس آور باشد. فرآیند طراحی سایت به روش های قدیمی همواره با فشار و سختی همراه خواهد بود. طراحی این مدل وب سایت ها باید کامل باشد در غیر این صورت شما را دچار مشکل خواهد کرد و ممکن است با یک سایت ناکارآمد مواجه شوید. با توجه به این که آینده کسب و کار های دیجیتال دائما تغییر می کند، هیچ چیزی بهتر از یک وب سایت کامل به شما کمک نخواهد کرد. در ادامه به بررسی دلایلی می پردازیم که نشان می دهند دلیل شکست روش های قدیمی طراحی سایت چیست!</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><a class="highslide" href="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/1525938523_e-business-and-web-design-elements_23-2147499382.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/thumbs/1525938523_e-business-and-web-design-elements_23-2147499382.jpg" alt="سئو سایت" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /></a> </p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">هزینه های طراحی سایت</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">یک وب سایت معمولا یک هزینه ای را شامل می شود تا تکمیل گردد. پس از آن نیز معولا هیچ اتفاقی نمی افتد و شما تصمیم به طراحی مجدد وب سایت می گیرید. بدترین قسمت زمانی حادث می شود که در <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت</span> شما هیچکدام از قوانین سئو و بهینه سازی وب سایت ها رعایت نشده باشد و برای ترافیک ورودی به سایت شما هیچ تضمینی وجود نداشته باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">در روش های جدید <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت</span> معمولا یک هزینه ماهانه برای رشد و بهبود وضعیت سئو و ترافیک سایت در نظر گرفته می شود. این کار اطمینان حاصل می کند که وب سایت شما در هر ماه بهتر می شود و نیازی به طراحی مجدد نیز نخواهد بود.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">بودجه برای طراحی سایت</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">معمولا روش های قدیمی <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت</span> بودجه زیادی را از شرکت ها می گیرد. برنامه ریزی نامناسب و اتفاقات غیرقابل پیش بینی از جمله عواملی هستند که سبب آسیب رسیدن به <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت</span> در این روش می شوند. اما در طراحی هوشمدانه سایت این مشکلات به حداقل می رسند زیرا هزینه ها در این روش نسب به روش های قدیمی قابل کنترل تر می باشد. داشتن هزینه ماهانه برای <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت</span> ممکن است برخی شرکت ها را به تردید و ترس دچار کند. اما وقتی متوجه شوید که چیزی را به دست می آورید، احساس خوبی خواهید داشت.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">زمان پروژه طراحی سایت</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت</span> با روش های قدیمی معمولا زمان زیادی را از شما خواهد گرفت. در واقع روند طراحی بسیار طولانی است و انتظار می رود زمان زیادی را از شما بگیرد. قبل از این که طراحی آغاز شود شما باید به فکر وب سایت خود باشید و روی آن تمرکز نمایید. این مدل طراحی سایت وقت و منابع زیادی را از شما و تیم برنامه نویسی خواهد گرفت.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت هوشمندانه</span> متکی بر یک فرآیند طراحی ساده و منطقی خواهد بود. دیگر قرار نیست شما نگران تکمیل پروژه در یک زمان مشخص باشید. در مدل هوشمندانه اولویت های سایت شما مشخص شده و ابتدا طراحی می شوند. در واقع به جای راه اندازی یکباره وب سایت، وب سایت شما به مرور زمان تکمیل خواهد شد و در ابتدا فقط حاوی بخش های ضروری است. این بدان معنی است که وب سایت شما همیشه در حال تغییر و تحول است.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">نتیجه بهتر با داشتن طرح ذهنی بهتر</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">فرض کنید هزینه ای حدود چندین میلیون تومان را برای طراحی یک وب سایت زیبا صرف کرده اید. شما آماده شروع کار هستید، اما با طراحی سایت جدیدتر، ترافیک وب سایت شما کاهش خواهد یافت. این ها برای سایت های سنتی غیر معمول نیستند. تعمیرات بر اساس بهترین روش های طراحی انجام می شود که اکثر آن ها آزمایش نشده اند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت هوشمندانه</span> بر حقایق سختی برای سئو و بهینه سازی وب سایت شما تکیه دارد. شرکت هایی که از این روش استفاده می کنند، از نرم افزار هایی استفاده می کنند تا بفهمند که بازدید کنندگان وب سایت کجا می روند، روی چه چیز هایی کلیک می کنند و چه محتوایی است که باید بیشتر ایجاد کنید.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">عدم به روز رسانی وب سایت</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">در روش قدیمی طراحی مجدد سایت معمولا هر دو سه سال یکبار اتفاق می افتد. گاهی ممکن است تغییراتی در صنعت شما ایجاد شود و یا نیاز های شرکت بیشتر شود و نیاز به طراحی مجدد سایت باشد. عدم به روز رسانی مداوم وب سایت شما، سبب آسیب رسیدن به سایت و کسب و کار شما خواهد شد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">روش طراحی هوشمندانه سایت هیچ وقت کامل نیست. ماه به ماه، وب سایت شما در حال تغییر است و تجزیه و تحلیل برای ارائه بهترین عملکرد روی آن صورت می گیرد. شما می توانید با پیدا کردن جایی که بازدیدکنندگان آن به سمت وب سایت شما می آیند، مطالب بیشتری برای این موضوعات خاص ایجاد کنید. تیم های طراحی، بازاریابی و فروش شما باید با یکدیگر همکاری کنند تا پروسه ها را بررسی و اصلاح کنند.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">عملکرد ضعیف وب سایت</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">در روش قدیمی هنگامی که وب سایت راه اندازی می شود، همه به صورت یکباره شروع به استفاده از آن می کنند. این بدین معنی است که مشتریان مشکلات مختلفی که در وب سایت شما وجود دارد (مانند ناوبری نامناسب) خواهند فهمید. همان گونه که اطلاع دارید عملکرد ضعیف وب سایت شما باعث می شود که بازدید کنندگان سریعا وب سایت شما را ترک نمایند. </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">اما در روش هوشمندانه تغییرات مکرر باعث بهینه سازی بهتر وب سایت شما می گردد. مشکلات وب سایت به سرعت پیدا و حل می شوند. هرگز مشکلات <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت</span> با روش های قدیمی در این مدل پیش نمی آید. </p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">نتیجه گیری</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">وقت آن رسیده است تا درباره <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت</span> خود تصمیم درست را بگیرید. روش های سنتی را متوقف کنید. امروزه همه چیز در حال تغییر است و به همین جهت کسب و کار ما نیز نیاز به انعطاف پذیری و انطباق برای ادامه حیات خود دارد. مصرف کنندگان انتظار دارند هنگام ورود به وب سایت شما تجربه کاربری خوبی را داشته باشند. </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><em style="box-sizing: border-box;">وب سایت شما بهترین دارایی اینترنتی شما برای بازاریابی و فروش است، پس نباید آن را بدون هیچگونه به روز رسانی و بهینه سازی رها کنید. </em></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">در تصویر زیر میزان ریسک طراحی وب سایت با روش های قدیمی را در مقابل روش های هوشمندانه و جدید مشاهده می نمایید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><a class="highslide" href="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/1525938315_website.png" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/thumbs/1525938315_website.png" alt="نمودار طراحی وب سایت" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /></a> </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">اگر شما به دنبال یک <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://nopardazco.com/blog/web-developer/167">طراحی سایت</a></span> جدید هستید یا قصد طراحی مجدد سایت خود را دارید با ما در تماس باشید. ما می توانیم در تعیین استراتژی درست، اهداف و رشد ایده های شما به شما کمک کنیم. شرکت نوپرداز آماده ارائه حرفه ای طراحی سایت به صورت اختصاصی به مشتریان گرامی می باشد.</p>

طراحی سایت در شهر اراک <h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">معرفی شهر اراک</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">اراک</span> از جمله بزرگ ترین شهر های مرکزی ایران به شمار می آید. اراک جزء شهر های صنعتی مهم ایران محسوب می شود و یکی از قطب های صنعتی کشور است. از نظر گردشگری نیز بناهای تاریخی بسیاری در این استان واقع شده است. بیشتر مردم اراک مسلمان و شیعه می باشند. در این شهر مراکز خرید زیادی وجود دارند و کسب و کار های اینترنتی نیز فعالیت های گسترده ای را آغاز کرده اند. از این رو <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://nopardazco.com/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">طراحی سایت</a> در اراک</span> یکی از شغل های پر رونق محسوب می شود.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">طراحی سایت در استان مرکزی</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">امروزه المان های برندسازی وب سایت ها یکی از روش های مورد توجه شرکت ها و موسسات مجرب قرار گرفته است و استان های دیگر در تلاش هستند که در این حوزه به رقابت بپردازند. شرکت <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت</span> نوپرداز در تلاش است که در استان اراک بتواند کار فوق العاده ای را برای کاربران عزیز ارائه بدهد. آیا تاکنون در رابطه با بازار فروش بزرگ و حرفه ای طراحی سایت فکری داشته اید؟ امروزه شما باید در تلاش باشید که بتوانید در عرصه مهم و تکنولوژی روز افزون عقب نمانید. ما می توانیم از فضای مجازی کمک بگریم که به دستاورد های مهم دست پیدا کنیم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">شرکت <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت</span> نوپرداز در استان مرکزی توانسته است که با کمک همکاران مجرب و حرفه ای و از همه مهم تر جوان به شهروندان تکنولوژی روز دنیا را ارائه بدهند. طی سال های اخیر این شرکت توانسته افراد خوبی را به سوی حرفه طراحی سایت هدایت کند. یکی از روش های مورد قبول شرکت نوپرداز پشتیبانی از کارهای خود می باشد که از جمله آن ها پشتیبانی تلفنی، تیکت و ایمیل هست که قیمت اولیه مناسب را برای ایده های مورد نظر کاربران گرامی ارائه بدهد.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">چگونه یک وب سایت عالی و یکتا ایجاد کنیم؟</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">برای شروع به این کار می توانیم از شرکت <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت</span> نوپرداز بهره ببریم. برای اینکه از طراحی وبسایت خود به صورت حرفه ای اطمینان حاصل نمایید، ما می توانیم تضمین کنیم که به صورتی کار می کنیم  که برای سابقه تیم خود هر روز بهتر از قبل عمل کنیم. با اطمینان شما و کار حرفه ای، ما می توانیم در شهر اراک طراحی سایت را به بهترین شکل ممکن برای شما پیاده سازی نماییم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">با توجه به نکاتی که گفتیم تیم ما می توایم بهترین وب سایت های فروشگاهی یا اختصاصی و کلیه پشتیبانی مورد نیاز را ارائه دهیم. اما سوالاتی ممکن است که ذهن شما را درگیر کرده باشند از جمله:</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">قیمت سایت طراحی شده برای استفاده کنندگان به چه میزانی است؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">چه میزان امنیت سایت برای شما مهم به حساب می آید؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">استفاده از گرافیک در سایت خود را چه میزان قبول دارید؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">تکنولوژی های مهم نوپرداز جهت استفاده در طراحی سایت شهر اراک به چه میزان است؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">برای یافتن پاسخ همه این سوالات می توانید با متخصصان ما تماس حاصل نمایید.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">فناوری های مهم در طراحی سایت</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">فناوری های مهم در <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت</span> شرکت نوپرداز به صورت حرفه ای و با ترفندهای به روز ارائه شده است که از جمله، استفاده از زبان های برنامه نویسی محبوب مانند Html ,css ,js ,payton می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">اما چگونه شرکت نوپرداز توانسته است که با ارائه کارهای خود با دیگران فرق داشته باشد؟</p><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; padding-right: 40px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><li style="box-sizing: border-box; text-align: right; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; line-height: 1.8; overflow: hidden;">استفاده از تکنولوژی های روز دنیا.</li><li style="box-sizing: border-box; text-align: right; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; line-height: 1.8; overflow: hidden;">استفاده راحت کاربران(می توانند با دستگاه های متفاوت سایت را مشاهده نمایند.)</li><li style="box-sizing: border-box; text-align: right; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; line-height: 1.8; overflow: hidden;">طراحی قالب اختصاصی برای شرکت <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت</span> نوپرداز یکی از مهمترین اهداف محسوب می شود.</li><li style="box-sizing: border-box; text-align: right; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; line-height: 1.8; overflow: hidden;">خلاقیت کاری که این روش میتواند یکی از مواردی باشد که باعث یکتا بودن کار شرکت باشد.</li><li style="box-sizing: border-box; text-align: right; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; line-height: 1.8; overflow: hidden;">سرعت بارگزاری سایت هم باعث می شود که کاربران زیادی از شرکت نوپرداز استفاده کنند و شرکت هم به این قسمت توجه ویژه ای کرده است.</li></ul><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://nopardazco.com/blog/company/165">طراحی سایت دراراک</a></span> با ما تماس حاصل نمایید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><a class="highslide" href="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/1525602798_3677821.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: 0px;"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/thumbs/1525602798_3677821.jpg" alt="طراحی سایت اراک" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /></a></p><div><br /></div>

روشهای پرطرفدار استفاده از رنگ در طراحی وب سایت <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span id="result_box" lang="fa" style="box-sizing: border-box;"><span title="Color is a staple design element we see everywhere in our lives such as on every website we visit or app we use." style="box-sizing: border-box;">رنگ یک عنصر طراحی اساسی است که ما در همه جا در زندگیمان مانند هر وبسایتی که بازدید می کنیم و یا برنامه ای که استفاده می کنیم، آن را میبینیم. </span><span title="Right now you’re seeing the colors of Designmodo." style="box-sizing: border-box;">در حال حاضر شما رنگ webafra را می بینید . شگفت انگیز است ؛ هر ساله <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحان وب</span> از رنگ ها و طرح های جدیدی برای طراحی وب استفاده می کنند . بعضی وقتها از یک رنگ جهت بیشتر دیده شدن استفاده می کنند . در هر حال نمی توان نقش رنگ ها در <a href="https://webafra.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa.html" target="_blank" rel="noopener" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: all 0.25s ease-in-out; color: rgb(115, 203, 255); text-decoration-line: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی وب سایت</span></a> را نادیده گرفت .</span></span></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span id="result_box" lang="fa" style="box-sizing: border-box;">یک پس زمینه قوی ایجاد کنید</span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span id="result_box" lang="fa" style="box-sizing: border-box;"><span title="A few years back there was a tremendous trend of bold backgrounds." style="box-sizing: border-box;">چند سال پیش یک روند فوق العاده ای از پس زمینه های پررنگ و جسور وجود داشت. </span><span title="In a good design, a colorful and powerful background can be a good move to give interest to a specific section." style="box-sizing: border-box;">در یک طراحی خوب، پس زمینه رنگارنگ و قدرتمند و جسور می تواند شروع خوبی برای علاقه به یک بخش خاص باشد. </span><span title="Whatever your opinion on trends may be, we can agree that when done well, a good background color can help a section stand out. " style="box-sizing: border-box;">نظر شما در مورد این روند چیست ؟ آیا ممکن است رنگ یک طراخی را متمایز کند ؟ در این مورد ما با اطمینان می گوییم ، طراحی اگر خوب انجام شود می تواند سبب متمایز شدن و کمک به یک بخش شود .</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">به عنوان مثال سایت https://rootstudio.co.uk/ را مشاهده کنید . این سایت با استفاده از پس زمینه زرد رنگ در مطالعات موردی خود در باغ وحشی به نام ریجستر کمک کرده است . در این سایت رنگ پس زمینه عنصر اساسی و مهم در طراحی است . البته در همه ی موارد مطالعاتی این سایت از رنگ زرد استفاده نکرده است و این کار درست نیست . <span id="result_box" lang="fa" style="box-sizing: border-box;"><span title="Not all of their case studies use vibrant colors like the Chester Zoo yellow and that’s okay – you don’t have to use a vibrant hue to make something stand out." style="box-sizing: border-box;">لازم نیست که از یک رنگ پر جنب و جوش استفاده کنید تا چیزی را از آن بیرون بیاورید. </span><span title="This design wouldn’t work so well if the case study sections weren’t minimalistic either." style="box-sizing: border-box;">این طرح خیلی خوب کار نخواهد کرد، اگر بخش های مورد مطالعه هم حداقل نباشد.</span></span></p><div id="attachment_14331" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: border-box; margin: 5px auto; max-width: 96%; padding: 5px 3px 10px; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 1034px;"><img class="size-large wp-image-14331" src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/1-Root-Studio-e1520589902386-1024x568.jpg" alt="روشهای پرطرفدار استفاده از رنگ در طراحی وب" width="625" height="347" srcset="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/1-Root-Studio-e1520589902386-1024x568.jpg 1024w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/1-Root-Studio-e1520589902386-300x167.jpg 300w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/1-Root-Studio-e1520589902386-768x426.jpg 768w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/1-Root-Studio-e1520589902386.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 98.5%; margin: 0px; height: auto; padding: 0px; width: auto;" /><p class="wp-caption-text" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-right: 4px; padding-bottom: 5px; padding-left: 4px; color: rgb(80, 80, 80); font-size: 11px; line-height: 17px;">روشهای پرطرفدار استفاده از رنگ در طراحی وب</p></div><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">مثال بعدی <span id="result_box" lang="fa" style="box-sizing: border-box;">، Mambo Mambo است که از رنگ برای برجسته کردن بخش های مختلف نمونه کارها استفاده می کند. برخی از بخش ها  زرد، آبی تیره و حتی سیاه هستند. <span style="box-sizing: border-box;">در تصویر، می توانید ببینید که زرد با سبز، سیاه و سفید و رنگ پوست ترکیب شده است؛</span> با هم هماهنگی دارند . </span><span id="result_box" lang="fa" style="box-sizing: border-box;">در این تطراحی ، رنگ پس زمینه است که به ایجاد این بخش منحصر به فرد و جالب توجه منجر شده است.  <span style="box-sizing: border-box;">این نیز نام تجاری خوبی برای یک آژانس است.</span></span></p><div id="attachment_14332" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: border-box; margin: 5px auto; max-width: 96%; padding: 5px 3px 10px; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 1034px;"><img class="size-large wp-image-14332" src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/2-Mambo-Mambo-e1520589888219-1024x525.jpg" alt="روشهای پرطرفدار استفاده از رنگ در طراحی وب" width="625" height="321" srcset="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/2-Mambo-Mambo-e1520589888219-1024x525.jpg 1024w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/2-Mambo-Mambo-e1520589888219-300x154.jpg 300w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/2-Mambo-Mambo-e1520589888219-768x394.jpg 768w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/2-Mambo-Mambo-e1520589888219.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 98.5%; margin: 0px; height: auto; padding: 0px; width: auto;" /><p class="wp-caption-text" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-right: 4px; padding-bottom: 5px; padding-left: 4px; color: rgb(80, 80, 80); font-size: 11px; line-height: 17px;">روشهای پرطرفدار استفاده از رنگ در طراحی وب</p></div><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span id="result_box" lang="fa" style="box-sizing: border-box;">ایجاد یک بیانیه</span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span id="result_box" lang="fa" style="box-sizing: border-box;">روش بعدی استفاده از رنگ ، استفاده از آن برای برجسته کردن لغات است . به عکس زیر دقت کنید ؛ مسلما پس زمینه به رنگ نارنجی توجه شما را جلب خواهد کرد . این یک استراتژی طراحی عالی است؛ زیرا هدف از رنگ تکیه کردن بر نشانه های بصری است که در این مقاله انجام شده است .</span></p><div id="attachment_14333" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: border-box; margin: 5px auto; max-width: 96%; padding: 5px 3px 10px; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 1034px;"><img class="size-large wp-image-14333" src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/3-Uber-sign-language-e1520589861335-1024x568.jpg" alt="روشهای پرطرفدار استفاده از رنگ در طراحی وب" width="625" height="347" srcset="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/3-Uber-sign-language-e1520589861335-1024x568.jpg 1024w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/3-Uber-sign-language-e1520589861335-300x167.jpg 300w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/3-Uber-sign-language-e1520589861335-768x426.jpg 768w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/3-Uber-sign-language-e1520589861335.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 98.5%; margin: 0px; height: auto; padding: 0px; width: auto;" /><p class="wp-caption-text" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-right: 4px; padding-bottom: 5px; padding-left: 4px; color: rgb(80, 80, 80); font-size: 11px; line-height: 17px;">روشهای پرطرفدار استفاده از رنگ در طراحی وب</p></div><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span id="result_box" lang="fa" style="box-sizing: border-box;">مورد بعدی، نمونه کارهای استودیوی طراحی Kickpush است. همانطور که شما متن زیر را می خوانید متوجه می شوید که این استدیو متفاوت با دیگران است و شخصیتی متفاوت دارد .  <span style="box-sizing: border-box;">Kickpush خواهان نشان دادن تفاوت خود با دیگران است و رنگ انتخاب شده نیز در این زمینه به او کمک می کند .</span></span></p><div id="attachment_14334" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: border-box; margin: 5px auto; max-width: 96%; padding: 5px 3px 10px; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 1034px;"><img class="size-large wp-image-14334" src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/4-Kickpush-e1520589515341-1024x566.jpg" alt="روشهای پرطرفدار استفاده از رنگ در طراحی وب" width="625" height="345" srcset="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/4-Kickpush-e1520589515341-1024x566.jpg 1024w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/4-Kickpush-e1520589515341-300x166.jpg 300w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/4-Kickpush-e1520589515341-768x424.jpg 768w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/4-Kickpush-e1520589515341.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 98.5%; margin: 0px; height: auto; padding: 0px; width: auto;" /><p class="wp-caption-text" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-right: 4px; padding-bottom: 5px; padding-left: 4px; color: rgb(80, 80, 80); font-size: 11px; line-height: 17px;">روشهای پرطرفدار استفاده از رنگ در طراحی وب</p></div><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box;"><span id="result_box" lang="fa" style="box-sizing: border-box;">کمک به محتوا با استفاده از رنگ</span></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span id="result_box" lang="fa" style="box-sizing: border-box;">رنگ یک ابزار عالی برای کمک به محتوا و داستان است. صفحه اصلی وب سایت Bloom مثال خوبی در این مورد است. آنها از همان طراحی تقریبا الکتریکی استفاده می کنند و همراه با سایر عناصر بصری، آبی برای کمک به حرکت کاربر از سربرگ</span><span id="result_box" lang="fa" style="box-sizing: border-box;"> به پاورقی کمک می کند. اگر تمام بخش های اصلی از رنگ های مختلفی تشکیل می شدند ، این طرح با شکست مواجه می شد .</span></p><div id="attachment_14335" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: border-box; margin: 5px auto; max-width: 96%; padding: 5px 3px 10px; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 1034px;"><img class="size-large wp-image-14335" src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/5-Bloom-e1520589499210-1024x566.jpg" alt="روشهای پرطرفدار استفاده از رنگ در طراحی وب" width="625" height="345" srcset="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/5-Bloom-e1520589499210-1024x566.jpg 1024w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/5-Bloom-e1520589499210-300x166.jpg 300w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/5-Bloom-e1520589499210-768x424.jpg 768w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/5-Bloom-e1520589499210.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 98.5%; margin: 0px; height: auto; padding: 0px; width: auto;" /><p class="wp-caption-text" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-right: 4px; padding-bottom: 5px; padding-left: 4px; color: rgb(80, 80, 80); font-size: 11px; line-height: 17px;">روشهای پرطرفدار استفاده از رنگ در طراحی وب</p></div><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box;"><span id="result_box" lang="fa" style="box-sizing: border-box;">ایجاد رنگ انفجاری و اضافه کردن شخصیت</span></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span id="result_box" lang="fa" style="box-sizing: border-box;">گاهی اوقات رنگ به طور خاص برای اضافه کردن علاقه به یک طراحی استفاده می شود. رنگ های بزرگ و جسورانه همیشه نباید در مرکز و جلوی طراحی قرار بگیرند تا رنگ بتواند به طور مؤثری مورد</span><span id="result_box" lang="fa" style="box-sizing: border-box;"> استفاده قرار گیرد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">برای مثال، صفحه اصلی Qards Designmodo از انواع مختلف رنگ انفجاری استفاده می کند. این باعث می شود که صفحه فرود در هنگام دیدن لذت بخش تر باشد و بدون در اختیار داشتن پس زمینه قرمز روشن و یا هر چیز دیگری که ممکن است در بالای صفحه قرار گیرد، که می تواند سبب گیج شدن کاربر شود . <span style="box-sizing: border-box;"> استفاده از انفجارهای رنگی میتواند یک ابزار خوب باشد.</span></p><div id="attachment_14338" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: border-box; margin: 5px auto; max-width: 96%; padding: 5px 3px 10px; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 1034px;"><img class="size-large wp-image-14338" src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/qards-1024x597.jpg" alt="روشهای پرطرفدار استفاده از رنگ در طراحی وب" width="625" height="364" srcset="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/qards-1024x597.jpg 1024w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/qards-300x175.jpg 300w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/qards-768x448.jpg 768w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/qards.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 98.5%; margin: 0px; height: auto; padding: 0px; width: auto;" /><p class="wp-caption-text" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-right: 4px; padding-bottom: 5px; padding-left: 4px; color: rgb(80, 80, 80); font-size: 11px; line-height: 17px;">روشهای پرطرفدار استفاده از رنگ در طراحی وب</p></div><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span id="result_box" lang="fa" style="box-sizing: border-box;">بهبود نام تجاری محصول یا شرکت شما با استفاده از رنگ</span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">در برخی از بخش ها در یک وب سایت ، رنگ بسیار برجسته می شود و مورد توجه قرار می گیرد و در بقیه موارد این اتفاق گاهی نمی افتد و نمی توان استفاده از رنگ را در آن مشاهده کرد . این امر به معنی تعادل است . رنگ ها پر جنب و جوش می باشند و می توانند کنار هم قرار بگیرند یکی از جدیدترین وب سایت های تجاری که از استراتژی رنگ مناسبی در سایت خود استفاده کرده است ، وب سایت Asana است .</p><div id="attachment_14336" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: border-box; margin: 5px auto; max-width: 96%; padding: 5px 3px 10px; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 1034px;"><img class="size-large wp-image-14336" src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/8-Asana-e1520589467313-1024x571.jpg" alt="روشهای پرطرفدار استفاده از رنگ در طراحی وب" width="625" height="348" srcset="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/8-Asana-e1520589467313-1024x571.jpg 1024w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/8-Asana-e1520589467313-300x167.jpg 300w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/8-Asana-e1520589467313-768x428.jpg 768w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/05/8-Asana-e1520589467313.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 98.5%; margin: 0px; height: auto; padding: 0px; width: auto;" /><p class="wp-caption-text" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-right: 4px; padding-bottom: 5px; padding-left: 4px; color: rgb(80, 80, 80); font-size: 11px; line-height: 17px;">روشهای پرطرفدار استفاده از رنگ در طراحی وب</p></div><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">در نتیجه امروزه ما شاهد استفاده استراتژیک باز رنگ ها در طراحی وب سایت هستیم. مهمتر از همه، رنگ به شخصیت و خصوصا هویت نام تجاری کمک می کند.<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">استفاده از <a href="https://webafra.com/articles/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD.html">رنگ در طراحی وب سایت</a></span> ها روز به روز در حال بهبود بهتر و قوی تر شدن است و طراحان نیز در حال رشد هستند و روش های بهتری را به وجود می آوردند.</p>

طراحی سایت اختصاصی چیست؟ <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">در <a href="https://nopardazco.com/blog/web-developer/164" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><em><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت اختصاصی</span></em></a> پروژه مورد نظر نسبت به خواسته های مشتریان به صورت کدنویسی شده طراحی می گردد. در این مدل پروژه ها ابتدا مشتری جزئیاتی از پروژه مورد نظر خود را به شرکت طراحی سایت ارائه می دهد تا برآورد زمانی طراحی سایت و هزینه های مربوط به آن تعیین گردد. در این پروژه ها شرح پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است و می توان گفت هر چقدر شرح پروژه کامل تر باشد، نتیجه نهایی <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت اختصاصی</span> رضایت بیشتری را برای مشتریان در پی خواهد داشت. در شرکت <em><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://nopardazco.com/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">طراحی سایت</a></span></em> نوپرداز روال کاری به این صورت می باشد که ابتدا مشتری طرح گرافیکی مورد نظر خود را تایید می کند و پس از آن تیم برنامه نویسی شرکت شروع به پیاده سازی سایت اقدام می نماید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><a class="highslide" href="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/1525499413_main-qimg-48bba1d92d4021f8bb6b04565825316d-c.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/thumbs/1525499413_main-qimg-48bba1d92d4021f8bb6b04565825316d-c.jpg" alt="طراحی سایت" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /></a> </p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">طراحی سایت اختصاصی چگونه است؟</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">در طراحی سایت های اختصاصی همه چیز از اول برنامه نویسی می شود و روند کاری آن با طراحی سایت با استفاده از سیستم های مدیریت محتوا و قالب های آماده متفاوت است. این مدل سایت ها توسط یک تیم قابل پیاده سازی است و هر چقدر پروژه گسترده تر باشد، به نسبت آن نیرو های بیشتری برای طراحی سایت مورد نظر نیاز است. این مدل پروژه ها چون کاملا بر اساس نیاز مشتری پیاده سازی می شوند، در صورتی که تجزیه و تحلیل های ایده اولیه به خوبی صورت گرفته باشد و شرح پروژه کامل باشد، سود زیادی را برای مشتریان خواهد داشت. </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">شرکت طراحی سایت نوپرداز با بهره گیری از تیمی حرفه ای و با تجربه پروژه های <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت اختصاصی</span> را به صورت کاملا دقیق و مطابق با نیاز های مشتریان پیاده سازی می نماید. از جمله مهم ترین مواردی که مورد نظر شرکت است، کاربرپسند بودن وب سایت شما و امنیت آن می باشد که این مورد همواره جز اصلی ترین مواردی است که در شرکت طراحی سایت نوپرداز به آن ها پرداخته خواهد شد.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">طراحی سایت با قالب های آماده</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">طراحی سایت با قالب های آماده، سایت هایی هستند که در گذشته طراحی شده اند و اکنون به صورت رایگان و یا با هزینه کمی فروخته می شوند. در طراحی سایت با استفاده از قالب های آماده اغلب از قالب های آماده ای استفاده می شود که شباهت زیادی به سایت مورد نظر شما دارد. هزینه استفاده از این قالب ها نسبت به <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت اختصاصی</span> کمتر بوده و در مواردی که مشتریان انتظارات ویژه ای از وب سایت خود ندارند مورد استفاده قرار می گیرد. </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">از مزایای مهم قالب های آماده بدون هزینه بودن یا کم هزینه بودن آن ها است و شما می توانید قبل از خرید قالب آن را به صورت کامل آنالیز کنید. اما معایب این وب سایت ها زیاد هستند که از جمله آن ها می توان به منعطف نبودن آن ها و عدم سازگاری این وب سایت ها با اصول سئو و بهینه سازی اشاره داشت. معمولا کار پنل های کاربری این سیستم ها آسان نبوده و نیاز به جلساتی برای آموزش آن به مشتریان می باشد.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">زبان های برنامه نویسی در طراحی سایت اختصاصی</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-05/1525499356_screen-html-code.jpg" alt="طراحی سایت اختصاصی" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /> </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">معروف ترین زبان های برنامه نویسی برای <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت</span> به صورت اختصاصی php و asp هستند ولی از زبان های دیگری مانند جاوا و ruby نیز می توانیم برای طراحی وب سایت مورد نظر خود استفاده نماییم. زبان asp با استفاده از کتابخانه های دات نت و بستر ویندوز، برای انجام پروژه های وب  مورد استفاده قرار می گیرد. زبان برنامه نویسی php هم با بهره گیری از بستر قدرت مند لینوکس و یونیکس برای پیاده سازی پروژه های طراحی سایت مورد استفاده قرار می گیرد. مدیریت پایگاه داده در این زبان با استفاده از mysql می باشد. زبان طراحی سایت php به دلیل متن باز بودن آن قابلیت توسعه و رشد زیادی دارد و به همین دلیل پروژه های طراحی شده با استفاده از این زبان از قابلیت انعطاف پذیری بالایی برخوردارند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">در آخر این که اگر می خواهید مناسب ترین انتخاب را برای طراحی وب سایت مد نظر خود داشته باشید ابتدا به این موضوع فکر کنید که چقدر در کسب و کار خود جدی هستید. قالب های آماده اغلب وب سایت هایی هستند که مطالبق با نیاز شما طراحی نشده اند. شما می توانید برای شروع کار وب سایت خود از این قالب ها استفاده کنید اما پیاده سازی یک کسب و کار اینترنتی حرفه ای اغلب با استفاده از <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت اختصاصی</span>صورت می گیرد و باید لازم است که مراحل بعدی مورد توجه شما قرار گیرد.</p>

7 گام ساده در طراحی وب سایت فروشگاه اینترنتی <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">ما در 7 مرحله و بدون استفاده از هیچگونه دانش و مهارت خاصی به شما آموزش می دهیم که بتوانید وب سایت <a href="https://nopardazco.com/blog/ecommercedevelopment/159">فروشگاه اینترنتی</a> مورد نظر خود را به آسانی طراحی کنید. گام های مشخص شده عبارتند از:</font></p><ul class="commerce-feature" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245);"><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;"><font size="4">انتخاب یک دامنه مناسب برای وب سایت فروشگاه اینترنتی</font></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;"><font size="4">انتخاب یک پلتفرم مناسب</font></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;"><font size="4">طراحی فروشگاه اینترنتی</font></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;"><font size="4">تنظیمات پرداخت ها</font></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;"><font size="4">اضافه کردن محصولات</font></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;"><font size="4">تست و بررسی سبد خرید</font></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;"><font size="4">بررسی و تجزیه و تحلیل سئو</font></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">ما کار های ساده ای انجام داده ایم که بتوانیم علاوه بر <em><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://nopardazco.com/pages/professional-store-design" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">طراحی سایت فروشگاهی</a></span></em>، آن را به یک ماشین فروش مناسب تبدیل کنیم. برای این امر باید از مراحل زیر پیروی نمایید:</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">انتخاب یک دامنه مناسب برای وب سایت فروشگاه اینترنتی</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">آیا وب سایت فروشگاه اینترنتی شما به یک نام دامنه اختصاصی احتیاج دارد؟ اگر شما قصد فروش محصولات متعدد و ساخت یک نام تجاری را دارید، لازم است که یک دامنه سفارشی تهیه کنید. در غیر این صورت می توانید از زیردامنه های وب سایت های ارائه دهنده خدمات فروشگاه اینترنتی استفاده نمایید. یک دامنه سفارشی مزایای زیر را برای کسب و کار شما دارد:</font></p><ul class="commerce-feature" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245);"><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;"><font size="4">نام تجاری قابل تشخیص که متعلق به شما است.</font></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;"><font size="4">استفاده از یک آدرس ایمیل حرفه ای مرتبط با دامنه خود که مردم می توانند با شما تماس بگیرند.</font></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;"><font size="4">مزایای سئو و بهینه سازی موتورهای جستجو</font></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4"><a class="highslide" href="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-04/1524737426_domain2.gif" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-04/thumbs/1524737426_domain2.gif" alt="دامنه سایت" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /></a> </font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">انتخاب یک پلتفرم مناسب</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">قطعا شما به دنبال یک فروشگاه اینترنتی هستید که انعطاف پذیر باشد و بتوان به راحتی از آن استفاده نمود. اغلب کارفرمایان و صاحبان کسب و کار های اینترنتی نیاز به یک پلت فرم دارند که به آسانی با سایت آن ها ادغام شود. در پلیتفرم انتخابی، می توانید به راحتی دکمه های خرید، ویدجت ها یا فروشگاه ساده را به هر صفحه ای در سایت خود اضافه کنید. همچنین می توانید با استفاده از ابزار وردپرس برای وب سایت خود یک فروشگاه اینترنتی راه اندازی کنید.</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">طراحی فروشگاه اینترنتی</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">حال وقت آن رسیده است تا فروشگاه خود را طراحی کنید. یک پلتفرم فروشگاه ساز مناسب به شما این امکان را می دهد تا صفحات، محصولات، پست های وبلاگ، تصاویر، متن، فیلم ها و موارد دیگر را به فروشگاه آنلاین خود اضافه کنید تا مشتریان شما احساس راحتی داشته باشند. اطمینان حاصل کنید که موضوعی را که انتخاب می کنید، نشان تجاری شما را نشان می دهد و به شما امکان می دهد که محصولات خود را در بهترین شرایط ممکن نمایش دهید.</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">تنظیمات پرداخت ها</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">دو جنبه کلیدی پرداخت برای وب سایت فروشگاه اینترنتی شما وجود دارد: چگونه مشتریان به شما پرداخت می کنند و چگونه می خواهید این پرداخت ها را به حساب بانکی خود انتقال دهید. معمولا فروشگاه شما باید امکانات زیر را برای پرداخت ها داشته باشد:</font></p><ul class="commerce-feature" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245);"><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;"><font size="4">پردازش پرداخت امن</font></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;"><font size="4">استفاده از SSL</font></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;"><font size="4">قبول پرداخت از همه جا</font></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;"><font size="4">پرداخت از طریق PayPal یا به حساب بانکی خود</font></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;"><font size="4">ادغام با فروشگاه اینترنتی وردپرس</font></li></ul><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">اضافه کردن محصولات</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">در مرحله بعدی شما باید محصولات مورد نظر خود را به فروشگاه اینترنتی اضافه کنید. برای منظور ابتدا بایستی نوع محصول (فیزیکی، دیجیتال یا خدماتی) را انتخاب کنید. سپس نام محصول و توضیحات آنرا اضافه کنید. قیمت و مقادیر موجود برای فروش را تنظیم کنید. همچنین شما باید یک پیش نمایش از محصول خود ایجاد کنید.</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">تست و بررسی سبد خرید</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">استفاده نکردن از سبد خرید یکی از بزرگ ترین مشکلاتی است باید هنگام طراحی فروشگاه اینترنتی خود از آن اجتناب کنید. اطمینان حاصل کنید که وب سایت فروشگاهی شما از جمله صفحه سبد خریدتان در انواع تلفن های همراه به خوبی نمایش داده می شود. به مردم اجازه دهید که بتوانند چندین آیتم را به صورت یکجا از فروشگاه اینترنتی شما خریداری کنند و اگر میتوانید خدمات ارسال کالا به صورت رایگان و یا با تخفیف ارائه دهید. امروزه یکی از گزینه های رایج پرداخت PayPal است که در بیشتر فروشگاه های اینترنتی بزرگ دنیا مورد استفاده قرار میگیرد.</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">بررسی و تجزیه و تحلیل سئو</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">یکی از مهم ترین نکاتی که در <a href="https://nopardazco.com/product/2-ecommerce" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><em><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی فروشگاه اینترنتی</span></em></a> باید به آن توجه ویژه داشت، سئو و بهینه سازی است. شما باید عملکرد فروشگاه اینترنتی خود را به خوبی تجزیه و تحلیل کنید تا بتوانید درک بهتری از بازاریابی محصولات خود داشته باشید. این به شما کمک خواهد کرد صفحات سایت و محصولات را نظارت کنید تا بتوانید آنها را برای فروش، دسترسی و کارآیی بیشتر بهبود دهید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4"><a class="highslide" href="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-04/1524739529_seo-web.png" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-04/thumbs/1524739529_seo-web.png" alt="سئو وب سایت" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /></a> </font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">کتاب آموزش طراحی وب سایت فروشگاه اینترنتی </font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">با توجه به اهمیت <a href="https://nopardazco.com/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">طراحی وب سایت</a> و فروشگاه اینترنتی برای کسب و کار های امروزی، در این قسمت یک راهنمای ساده برای طراحی وب سایت فروشگاه اینترنتی قرار داده ایم که می توانید آن را دانلود کرده و استفاده نمایید. این کتاب به زبان انگلیسی بوده و می تواند یک راهنمای مناسب برای شروع کسب و کار اینترنتی شما باشد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><font size="4">دانلود کتاب: <span class="attachment" style="box-sizing: border-box;"><a href="https://nopardazco.com/library/download.php?id=56" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">creating-ecommerce-website.pdf</a> [2.57 MB]</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-04/1524740185_e-commerce-attraction.png" alt="طراحی فروشگاه اینترنتی" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /></p><div><br /></div>

اشتباهات شرکت های طراحی وب سایت <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">در این مقاله تصمیم گرفتیم اشتباهاتی که در شرکت های طراحی وب سایت ممکن است روی دهند را بررسی کنیم و درس های ارزشمندی را که در <a href="https://webafra.com/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: all 0.25s ease-in-out; color: rgb(115, 203, 255); text-decoration-line: none !important;"><em style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">شرکت طراحی سایت</span></em></a> خودمان به دست آوردیم را برای شما شرح بدهیم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="wp-image-14292 aligncenter" src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/04/cover-automation5-300x147.jpg" width="420" height="206" srcset="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/04/cover-automation5-300x147.jpg 300w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/04/cover-automation5-768x377.jpg 768w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/04/cover-automation5-1024x503.jpg 1024w" sizes="(max-width: 420px) 100vw, 420px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; display: block; margin: 0px auto; max-width: 100%; text-align: center;" /></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 20px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">کار کردن بدون قرارداد با شرکت طراحی سایت</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">ما برای سال ها بدون قرارداد کار کردیم و پس از چند بار شکست در پروژه های <em style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی وب سایت</span></em> بدون قرارداد ما دانستیم که ما باید از خودمان محافظت کنیم. پس قرارداد را برای هر پروژه و هر مشتری (هر زمان که لازم است)، تهیه کنید. قرارداد نوشتن می تواند یک کار وقت گیر باشد، بنابراین یک قالب قراردادی قوی ایجاد کنید که می توانید دوباره استفاده کنید و سفارشی کنید. یک برنامه کاری در قرارداد قرار دهید تا از سردرگمی درباره آنچه که برای قیمت توافق شده ارائه می کنید را از بین ببرد.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 20px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">پرداخت کامل هنگام تکمیل پروژه</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">برای سال ها ما پرداخت های مرحله ای انجام ندادیم. این مربوط به زمانی بود که تمام کار انجام شده بود و ما بالاخره یک فاکتور ارسال کردیم. این جریان نقدی ما را نابود کرد و کسب و کار ما را در معرض خطر قرار داد. ما درخواست اولیه برای پرداخت اولیه نداشتیم، بنابراین زمانی که مدیر فناوری اطلاعات که این پروژه را آغاز کرده بود، اخراج شد، رئیس او گفت که نمیخواهد از آنچه که ما طراحی گرده ایم، استفاده کند. پس آژانس خود را در موقعیتی بهتر قرار دهید و جریان های نقدی و منابع را با استفاده از موافقتنامه های مقدماتی مبتنی بر تاریخ برای پرداخت، برنامه ریزی کنید. برای پروژه های کوچکتر پنجاه درصد را به عنوان پیش پرداخت دریافت کنید و در پروژه های بزرگ تر این مقدار را به نسبت تا سی درصد کاهش دهید.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 20px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">تغییر قیمت ها</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">تغییر قیمت ها به ما اجازه داد تا پروژه هایی را که برای ما مناسب نبودند و یا اینکه برای <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">شرکت طراحی سایت</span> ما بیش از حد خطرناک بود را کنار بگذاریم. به زودی متوجه شدیم که کمتر کار می کنیم اما پروژه های سودآور بیشتری را جذب می کنیم. ما کمتر کار می کردیم، کار بهتری انجام می دادیم و پول بیشتری دریافت می کردیم. شما می توانید به مشتریان خود ایمیل ارسال کنید و توضیح بدهید که قیمت های ما به طرز قابل توجهی افزایش یافته است.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 20px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">پرداخت مالیات شرکت</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">در روزهای اول، زمانی که ما از یک مشتری پولی را دریافت کردیم، مالیات (مالیات بر ارزش افزوده) دولت حدود ۲۰٪ بود. از آنجایی که در آن زمان نقدینگی ما به نحوی بسیار ضعیف بود، ما اغلب این ۲۰% مصرف کردیم و سپس زمانی که نوبت پرداخت مالیات ها شد این بحث باعث ایجاد استرس شد. در نهایت ما یک حساب بانکی جداگانه برای این مالیات باز کردیم و به محض اینکه یک مشتری به ما پرداخت کرد، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را مستقیما به این حساب منتقل کردیم. این به مدیریت بهتر جریان نقدی منجر شد و به شرایط استرس زا پایان بخشید.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 20px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">مدیریت ضعیف صورت حساب ها</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">ما میزبان بسیاری از وب سایت ها بودیم و صدها فاکتور را در ماه های مختلف در هر سال ارائه میدادیم. نظم نداشتن کار سبب شد پیگیری صورت حساب ها دشوار شود. این فقدان نظم و انضباط درباره صدور صورت حساب واقعا به جریان نقدی شرکت لطمه زد. در نتیجه ما فردی را استخدام کردیم که به بررسی صورت حساب ها بپردازد و بدهی های شرکت ما را مدیریت نماید. در نتیجه جریان نقدی ما بسیار عالی شد و ما می توانستیم روی کارمان تمرکز کنیم.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 20px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">نادیده گرفتن وب سایت خودمان</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">ما خیلی درگیر کار با مشتری بودیم که باعث شد وب سایت خودمان در سال های اخیر به روز نشده و یا دوباره <a href="https://webafra.com/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: all 0.25s ease-in-out; color: rgb(115, 203, 255); text-decoration-line: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی وب سایت</span></a> انجام نشده است. در نتیجه ما هر چند ماه یکبار زمانی را برای به روز رسانی <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی وب سایت</span> خود اختصاص دادیم و این منجر به پیروزی بیشتر ما و بیشتر شدن قرارداد های شرکت ما شد.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 20px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">ارزیابی نکردن سود آوری شرکت</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">ما یک نوع کد را دوباره در پروژه های مختلف بازسازی کردیم و ما هیچ تصوری از سرمایه گذاری پروژه هایمان نداشتیم. این مورد سبب شد ما دائما در حال بررسی پروژه <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://webafra.com/blog/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA.html">طراحی وب سایت</a></span> خود شویم تا ببینیم چه جایی ما زمان را از دست دادیم و چگونه می توانیم آنرا به دست آوریم. بنابراین ما شروع به کشف راه هایی برای کپی کردن بلوک های کد مفید کردیم.<br style="box-sizing: border-box;" />هنگامی که ما یک روند ساده برای<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"> طراحی وب سایت</span> ها داشتیم، شروع به اندازه گیری تلاش های خود نسبت به پاداش ها کردیم. تجزیه و تحلیل ها به ما این امکان را داد تا قسمت های مشکل اضافی را شناسایی کنیم، فرآیند ها را بهبود بخشیم، پروژه های بهتر را انتخاب کنیم و سودآوری را بهبود بخشیم.</p>

آینده حرفه طراحی وب سایت چگونه خواهد بود؟ <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">در دو دهه گذشته پیشرفت های زیادی در زمینه <em style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://nopardazco.com/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">طراحی وب سایت</a></span></em> انجام شده است. حتی برخی از منتقدین <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی وب سایت</span> به عنوان یک حرفه شناخته شده، هنوز هم نتیجه می گیرند که کار طراحان در دنیای ما ادامه خواهد یافت. طراحان و توسعه دهندگان وب سایت ها طرح های خود را با استفاده از فتوشاپ ایجاد می کنند و بعد آنها را به HTML تبدیل می کنند. با این وجود، من معتقد هستم که طراحان وب با دانش و تجارب وسیع، همچنان بسیار با ارزش هستند. در این جا شش دلیل وجود دارد که چرا ما هرگز نمی توانیم <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی وب سایت</span> را به عنوان یک حرفه ای در حال مرگ در نظر بگیریم:</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-04/1524904449_images-1.jpg" alt="طراحی سایت" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /> </p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">امنیت و نگهداری وب سایت</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">همانطور که می دانید داشتن وب سایت های امن برای حفظ شهرت هر شرکتی ضروری است. به طور مشابه، <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی وب سایت</span>، ساختار سایت و بهینه سازی موتور های جستجو (سئو) ضروری است. یک هکر همیشه به دنبال استفاده از وب سایت های آسیب پذیر است که جزئیات امنیتی منسوخ شده ای دارد. آسیب پذیری در امنیت می تواند اطلاعات حساس مشتریان را از بین ببرد یا کامپیوترهای بازدید کننده وبسایت را آزار دهد. بنابراین، یکی از الزاماتی که شرکت باید در انتخاب یک شرکت <em style="box-sizing: border-box;"><a href="https://nopardazco.com/blog/web-developer/160" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی سایت</span></a></em> مناسب در نظر بگیرد نگهداری وب سایت و به روزرسانی های امنیتی است. از آن جایی که بسیاری از مردم از لحاظ فنی حرفه ای نیستند تا امنیت وب سایت خود را بررسی کنند و فعالیت های تعمیر و نگهداری را انجام دهند، در نتیجه آن ها نیاز به خدمات یک طراح وب حرفه ای دارند. وب سایت های پیچیده نیازمند داشتن یک طراح وب با تجربه است که همیشه به روزرسانی می شود.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">نام تجاری اختصاصی</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">نقش طراح وب در تسریع تحویل مطالب با کیفیت و پیام های تبلیغاتی ویژه به بازدیدکنندگان وبسایت بسیار حیاتی است. در بسیاری از شرکت های بزرگ طراحان وب علاوه بر فناوری اطلاعات، بخشی از تیم بازاریابی نیز هستند. نیکول بوئر، مدیر حرفه ای وب و طراح گرافیک در مقالات اخیرش در مورد روندهای طراحی وب در سال 2016، این نکته را مطرح کرد که توانایی یک طراح وب برای طراحی صفحه هایی که نام تجاری شرکت را استوار می کنند بسیار حیاتی است. بنابراین، این امر منجر به ادغام بازاریابی و <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی وب سایت</span> می شود. از آنجایی که دیوار بین بازاریابی و فن آوری، مدت ها است که شکسته شده است، طراحان وب باید با یادگیری در مورد محتوا، بازاریابی و نام تجاری، مهارت های خود را گسترش دهند.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">کارکرد های تخصصی وب سایت</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">با تکامل سریع تکنولوژی، تقریبا هر چیزی که ما هر روز انجام می دهیم، مرتبط با طراحی و توسعه وب است. بنابراین، این بدان معنی است که مهارت ها و دانش هر توسعه دهنده وب باید تکامل یابد. توسعه دهندگان وب بایستی دانش خود را برای یادگیری مهارت های جدید مانند برنامه نویسی اندروید، وبلاگ نویسی سفارشی و برنامه های سفارشی دیگر گسترش دهند. طراحی وب یک حرفه ای در حال مرگ نیست بلکه یک تکامل است، درست مثل هر چیز دیگری.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">تجربه بازاریابی آنلاین واینترنتی</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">داشتن یک استراتژی بازاریابی دیجیتال در بودجه بندی کارآمد فعالیت های بازاریابی تاثیر به سزایی دارد و فعالیت های بازاریابی آنلاین و برنامه ریزی توزیع محتوای مناسب را تسهیل می کند. در این جا دانش و تجربه یک طراح وب است که می تواند به بازاریابی بهتر محصولات و خدمات شما کمک نماید.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">طراحی وب سایت بعنوان یک هنر است</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی وب سایت</span> هنوز به عنوان حرفه ای برای کسانی که مایل به یادگیری ایده های جدید هستند و آن ها را در طرح های خود در نظر می گیرند، در نظر گرفته می شود. امروزه مردم در مورد تجربه کاربری صحبت می کنند تا به احساس، نگاه و محتوایی که بازدید کننده هنگام بازدید از یک وب سایت خاص می پردازد، اشاره کنند. بنابراین عناصر مانند فونت ها، پس زمینه، تصاویر، طرح های رنگی، فیلم ها، و طرح بندی ها در طراحی وب همچنان اهمیت بیشتری می یابد. بنابراین، <em style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://nopardazco.com/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">طراحی سایت</a></span></em> برای کارکنانی که فرصت یادگیری را در اختیار دارند، یک حرفه قابل قبول است.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">کیفیت و استاندارد وب سایت</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">بخش بزرگی از محتوا موجود در اینترنت امروزه توسط یک فریمورک مانند دروپال، وردپرس، بلاگر و هر چیز دیگری تولید می شود. این فریمورک ها به عنوان استاندارد وب سایت های با کیفیت ارائه می شوند که کلید های میانبری هستند که شما را قادر به صرفه جویی در وقت و پول می کنند. در حال حاضر تقریبا تم هایی برای هر نوع وب سایتی که شما می خواهید وجود دارد. با این وجود هنوز ویژگی هایی وجود دارند که دسترسی به آن ها با استفاده از قالب ها مشکل است. </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">در نتیجه، حرفه <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://nopardazco.com/blog/web-developer/160">طراحی وب سایت</a></span> به خوبی ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که طراحان مایل به انطباق با صنعت جدیدی باشند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><a class="highslide" href="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-04/1524904525_webtoweb.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: 0px;"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-04/thumbs/1524904525_webtoweb.jpg" alt="آینده حرفه طراحی سایت" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /></a> </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">ترجمه از سایت <a href="https://www.huffingtonpost.com/william-morrow/6-reasons-why-web-designi_b_12128792.html" target="_blank" rel="external noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">huffingtonpost</a></p>

طراحی وب سایت با وردپرس <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="5">طراحی وب سایت با وردپرس و توسعه ی آن</font></span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5">تیم ما ارائه دهنده <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">طراحی و توسعه وب سایت وردپرسی</span> کامل است که شامل نام تجاری، بهینه سازی موتور جستجو و تمرکز بر روی افزایش بازدید کنندگان است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5">تیم طراحی ما از تکنولوژی و کدها استفاده می کند و همچنین بر روی جذب مشتری و تجربه کاربر از سایت تمرکز می کند . پروژه های طراحی وب ما در صفحه نتایج موتور جستجو از طریق محتوا سازی و بهینه سازی صفحه بالا می آید . تیم ما با طراحی سایت مشتری محور به شما کمک می کند درامد دلخواه خود را بدست آورید .</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="5">مواردی که برای طراحی یک وب سایت جذاب ضروری است .</font></span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5">اگر طرحی منحصر به فرد دارید که می خواهید ایجاد کنید، ما یک وب سایت سفارشی را  طراجی خواهیم کرد که انواع پست های سفارشی، طبقه بندی ها، API ها و / یا پلاگین هایی را که برای الزامات پروژه شما طراحی شده و کد گذاری شده را داشته باشد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5">تمام طرح های<a href="https://webafra.com/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: all 0.25s ease-in-out; color: rgb(115, 203, 255); text-decoration-line: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"> طراحی وب سایت</span></a> و توسعه پروژه در امتداد یک فرایند ساختاری است که به ما کمک می کند پروژه شما را در زمان و با بودجه موردنظرتان اجرا کنیم. هر پروژه توسط یک مدیر پروژه متخصص رهبری می شود که وظیفه ی مدیریت تیم پروژه شامل  یک کارشناس جستجوگر، طراح گرافیک، مدیر محتوا و تیم coding front و backend را بر عهده دارد .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">تیم طراحی وب افرا</span> به مزایای <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">بهینه سازی موتورهای جستجو</span> معتقد است ، بنابراین اطمینان حاصل خواهیم کرد که  بهینه سازی موتور های جستجو بخشی جدایی ناپذیر از پروژه شما باشند . تحقیقات رقابتی و انتخاب کلمات کلیدی مناسب ، ساخت نقشه  سایت و بهینه سازی صفحات ، و در آخر ایجاد یک وب سایت که موتورهای جستجو را جذب کند و ترافیک سایت شما را بالا ببرد تا منجر به کسب درامد شما بشود ؛ از جمله فعالیت های تیم طراحی وب سایت وب افرا است .</font></p><div id="attachment_14128" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: border-box; margin: 5px auto; max-width: 96%; padding: 5px 3px 10px; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 1034px;"><font size="5"><img class="size-large wp-image-14128" src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/04/web-site-app-wordpress-webdesign-1024x417.png" alt="طراحی وب سایت با وردپرس" width="625" height="255" srcset="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/04/web-site-app-wordpress-webdesign-1024x417.png 1024w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/04/web-site-app-wordpress-webdesign-300x122.png 300w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/04/web-site-app-wordpress-webdesign-768x313.png 768w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/04/web-site-app-wordpress-webdesign.png 1400w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 98.5%; margin: 0px; height: auto; padding: 0px; width: auto;" /></font><p class="wp-caption-text" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-right: 4px; padding-bottom: 5px; padding-left: 4px; color: rgb(80, 80, 80); line-height: 17px;"><font size="5">طراحی وب سایت با وردپرس</font></p></div><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="5">ویژگی های پروژه های طراحی وب سایت وردپرس سفارشی با تاکید بر بهینه سازی موتورهای جستجو</font></span></h3><ul style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><li style="box-sizing: border-box;"><font size="5">موضوع و اهداف بازاریابی</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="5">موضوع و اهداف وب سایت جدید</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="5">ارائه محصول یا خدمات در وب سایت جدید</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="5">شناسایی مخاطبان هدف و شخصی که بازدید کننده وب سایت خواهد بود .</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="5">جهت و اهداف نام تجاری</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="5">معرفی وب سایت های قبلی</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="5">وب سایت های الهام بخش (وب سایت هایی که دوست دارید وب سایتتان شبیه آن ها باشد )</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="5">کلمات کلیدی متمرکز برای بالا بردن سئوی سایت</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="5">کلید واژه برای نقشه برداری محتوای سایت</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="5">بهبود و بهینه سازی وب سایت مورد نیاز</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="5">سنجش کارایی و پیشرفت وب سایت</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="5">ارائه ی محتوا مناسب</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="5">نتایج مورد نظر ترافیک وب سایت</font></li></ul><div class="webdesign-f1" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div class="wrap" style="box-sizing: border-box;"><div class="feature-content" style="box-sizing: border-box;"><div id="attachment_14129" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: border-box; margin: 5px auto; max-width: 96%; padding: 5px 3px 10px; text-align: center; width: 1010px;"><font size="5"><img class="size-full wp-image-14129" src="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/04/Wordpress-Website-Design-Company-in-Bangalore.jpg" alt="طراحی وب سایت با وردپرس" width="625" height="312" srcset="https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/04/Wordpress-Website-Design-Company-in-Bangalore.jpg 1000w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/04/Wordpress-Website-Design-Company-in-Bangalore-300x150.jpg 300w, https://webafra.com/wp-content/uploads/2018/04/Wordpress-Website-Design-Company-in-Bangalore-768x384.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 98.5%; margin: 0px; height: auto; padding: 0px; width: auto;" /></font><p class="wp-caption-text" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-right: 4px; padding-bottom: 5px; padding-left: 4px; color: rgb(80, 80, 80); line-height: 17px;"><font size="5">طراحی وب سایت با وردپرس</font></p></div></div></div></div><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="5">وب سایت های وردپرس وب افرا با آخرین تکنولوژی ساخته می شوند </font></span></h3><ul style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><li style="box-sizing: border-box;"><font size="5">تم های وردپرس ما ریسپانسیو هستند، به این معنی که آنها به طور خودکار با دستگاه های تلفن همراه مانند اپل و iPads سازگار هستند . طراحی وب پاسخگو (همچنین به عنوان RWD شناخته می شود) یک رویکرد طراحی وب است که امکان مشاهده مطلوب را در طیف وسیعی از دستگاه ها فراهم می کند. یک وب سایت ریسپانسیو  می تواند در لپتاپ ها ، رایانه های خانگی، تبلت ها و موبایل ها  نمایش داده شود . این موجب صرفه جویی در زمان می شود و هزینه های تعمیر و نگهداری را نیز کاهش می دهد.</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="5">کارایی یک نگرانی کلیدی در تیم ما است ، بنابراین نیاز نیست شما در مورد آن نگران باشید . با Genesis ما می توانیم بسیاری از گزینه های کاربردی و کد ها را بدون تحت تاثیر قرار دادن کارایی وب بهبود ببخشیم .</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><div class="wrap" style="box-sizing: border-box;"><font size="5">پروژه های ما وب سایت یا وبلاگ شما را در موتورهای جستجو بالاتر می رسانند و وظایف سئو مانند متا را با ملایمت توصیف می کنند .</font></div></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="5">تیم ما وب سایت وردپرسی امن را ارائه می دهد و شما با دانستن این موضوع راحت می توانید با وب سایت خود کار کنید .</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="5">به راحتی با استفاده از ویجت ها، ستون ها و طرح بندی های چندگانه  سایت خود را آپدیت یا سفارشی کنید. جهان دائما در حال تکامل است و وب سایت شما نیز باید باشد.</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font size="5">تمام وبسایت ها و تم های جدید با HTML5 ساخته می شوند که به این معنی است که وب سایت یا وبلاگ شما سریع و انعطاف پذیر است .</font></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(80, 80, 80); font-family: yekan; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5">اگر قصد ایجاد یک وب سایت وردپرسی را دارید، <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">سفارش <a href="https://webafra.com/webdesign/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3.html" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: all 0.25s ease-in-out; color: rgb(115, 203, 255); text-decoration-line: none !important;">طراحی سایت با وردپرس</a></span> خود را ثبت کنید . کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت .</font></p>

چگونه برای وب سایت خود محتوا سئو شده تولید کنیم؟ <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">ایجاد محتوا یک راه اصلی برای تولید درآمد برای همه کسب و کارها و وب سایت های آنلاین است. وقتی به دنبال ترافیک (رایگان) برای <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">وب سایت</span> خود هستید، اطلاع داشتن از نحوه نوشتن مقاله ای که در صفحه اول موتور های جستجو رتبه بندی می شود، حیاتی است. اگر محتوا شما میان برترین نتایج گوگل قرار نگیرد، در واقع وقت شما هدر رفته است. <em><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://nopardazco.com/blog/seo/156">سئو</a></span> </em>وب سایت شما وابستگی شدیدی محتوا ایجاد شده در <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">وب سایت</span> شما دارند. در اینجا گام های اثبات شده ای برای ایجاد محتوا شگفت انگیز وجود دارد که مورد علاقه موتورهای جستجو نیز می باشند:</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><a class="highslide" href="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-04/1524305133_seo-750x330.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-04/thumbs/1524305133_seo-750x330.jpg" alt="سئو سایت" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /></a> </p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">استفاده از کلمات کلیدی مناسب و متنوع</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">بخش بزرگی از کار که سبب می شود محتوا شما به خوبی در موتور های جستجو رتبه بندی شود یا اصلا رتبه بندی نشود، کلید واژه هایی هستند که شما آن ها را انتخاب می کنید. اگر شما به دنبال رقابت و <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><em style="box-sizing: border-box;">سئو</em> </span>کردن وب سایتی برای کلمات کلیدی مشکل با یک دامنه کم سن و سال و بک لینک های کم و بی کیفیت هستید بهتر است وقت خود را هدر ندهید. شما بهتر باشد با کلمات کلیدی ساده تر شروع کنید. برای انتخاب بهترین کلمات کلیدی، می توانید لیستی از کلمات کلیدی را که میخواهید هدف قرار دهید بنویسید و با استفاده از ابزار های مختلف سئو آن ها را به ترتیب دسته بندی نمایید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">اگر به همین مقاله <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><em style="box-sizing: border-box;">سئو</em> </span>دقت کنید متوجه خواهید شد که من چگونه کلمات کلیدی مورد نظر خود را که قصد دارم در موتور های جستجو رتبه بندی کنم قرار داده ام. کلمات کلیدی LSI کلماتی هستند که به معنی کلمه کلیدی مورد نظر شما مرتبط هستند که می توانید از آن ها نیز در مقلات خود استفاده نمایید. هنگامی که از کلمات کلیدی مختلف استفاده می کنید، نه تنها احتمال دارد مقاله شما رتبه بندی بیشتری برای کلمات کلیدی داشته باشد، بلکه همچنین به گوگل کمک می کنید که محتوای شما را درک کند. در واقع، آخرین الگوریتم گوگل، تنوع کلمات کلیدی را خیلی دوست دارد.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; margin-bottom: 10px; font-size: 12pt; line-height: 1.5; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFanum, IRANSans, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">بهترین ابزار سئو برای بررسی کلمات کلیدی</h3><h4 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; line-height: 24px; margin-top: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245);">ابزار Google Keyword Planner</h4><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">شاید بتوان گفت این ابزار، بهترین ابزار شناخته شده است. با استفاده از این ابزار میتوانید علاوه بر بررسی میزان ترافیک برای یک کلمه کلیدی از ارزش آن ها اطلاعاتی به دست آورید.</p><h4 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; line-height: 24px; margin-top: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245);">ابزار Answer the public</h4><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">"چگونه سایت خود را <em style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">سئو</span> </em>کنیم؟"</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">"چگونه سلامت بمانیم؟"</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">"چگونه سایت بسازیم؟"</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">این ها پرسش هایی هستند که افراد هر روز در گوگل تایپ می کنند. با استفاده از ابزار Answer the Public، شما به سرعت می توانید ببینید که کدام سوالات را پرس و جو می کنید و پست های وبلاگ را برای پاسخ به این پرسش ها طراحی می کنید.</p><h4 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; line-height: 24px; margin-top: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245);">ابزار تجزیه و تحلیل Ahref</h4><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><a class="highslide" href="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-04/1524304984_how-to-do-keyword-research-and-use-keywords-in-your-posts-770x4112x.png" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-04/thumbs/1524304984_how-to-do-keyword-research-and-use-keywords-in-your-posts-770x4112x.png" alt="سئو" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /></a> </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">چه چیزی بهتر از پیدا کردن کلمات کلیدی خواهد بود که رقبای شما روی آن تمرکز دارند. با استفاده از این ابزار می توانید به سادگی یک سایت را که میخواهید تجزیه و تحلیل کنید تایپ کنید و به اطلاعات مورد نیاز دست پیدا کنید. </p><h4 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; line-height: 24px; margin-top: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245);">ابزار Google Trends</h4><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><a class="highslide" href="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-04/1524304958_google-trends-770x2282x.png" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-04/thumbs/1524304958_google-trends-770x2282x.png" alt="ابزار سئو گوگل" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /></a> </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">اگر می خواهید محتوایی را تولید کنید که بعدا ترافیک مناسبی را برای شما به همراه داشته باشد، استفاده از این ابزار برای <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">وب سایت</span> شما ضروری خواهد بود. </p><h4 style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; line-height: 24px; margin-top: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245);">ابزار SEMRush</h4><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);"><a class="highslide" href="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-04/1524304828_high-paying-online-marketing-keywords-adsense.png" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;"><img src="https://nopardazco.com/uploads/posts/2018-04/thumbs/1524304828_high-paying-online-marketing-keywords-adsense.png" alt="ابزار سئو" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(255, 255, 255); max-width: 100%; vertical-align: middle; display: block; background: rgb(255, 255, 255); border-radius: 12px; overflow: hidden; margin: 30px auto; padding: 5px; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 0px 30px;" /></a> </p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">این ابزار بسیار شبیه به ابزار Ahref می باشد و به شما این امکان را می دهد تا رقبای خود را به خوبی تجزیه و تحلیل نمایید. شما می توانید به صفحات پربازدید خود مراجعه کنید و بفهمید که کدام کلمات کلیدی بیشترین تعداد ترافیک را به آنها می دهند.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">تعداد کلمات مقاله شما</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">تعداد کلمات موجود در مقاله شما بهتر است بیت 1500 تا 2000 کلمه باشد. تحقیقات نشان داده است که هر چقدر محتوا <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">وب سایت</span> شما طولانی تر باشد، کاربران در آن زمان بیشتری را سپری می کنند که این خود تاثیر به سزایی در <em style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">سئو</span> </em>وب سایت شما خواهد داشت. من هم می دانم که تولید محتوا های کوتاه تر زمان کمتری را از شما می گیرد و ساده تر است، اما به شما قول می دهم که با تولید محتوا های سنگین تر بهای آن را دریافت خواهید نمود. این یک روش طلایی در <em style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">سئو</span> </em>کلاه سفید محسوب می شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">نوشتن پست های طولانی تر نیازمند صرف زمان بیشتر و جستجو بیشتر در اینترنت برای یافتن اطلاعات لازم است. یک راه جامع برای نوشتن پست های طولانی این است که موضوعی را که می خواهید در مورد آن بنویسید را در گوگل جستجو کنید و تمام اطلاعاتی را که موتور های جستجو در صفحات اول ارائه می دهند بررسی کنید. </p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">استفاده از عنواین و توضیحات متا برای افزایش CTR</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">CTR(نسبت کلیک به رتبه<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"> وب سایت</span>) یکی از عوامل اصلی است که گوگل در هنگام رتبه بندی سایت ها مورد توجه قرار می دهد. سایتی که برای یک کلمه کلیدی خاص رتبه بندی می شود به احتمال زیاد بیشترین کلیک را دریافت می کند. بنابراین یک تمرین خوب این است که عناوین مناسبی را ایجاد کنید که باعث می شود مخاطب روی سایت شما کلیک کند حتی اگر رتبه دوم یا سوم باشد. برخی از نکاتی که در انتخاب عنواین به شما کمک می کنند عبارتند از:</p><ul class="commerce-feature" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">استفاده از اعداد. مثلا: "6 حقیقت تلخ طراحی سایت"</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">استفاده از واژه های استرس آور مانند "لغات ضروری"، "باور های غلط" و "دستورات ویژه".</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">استفاده از سال ها مانند "روش های سئو در سال 2018"</li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">در توضیحات متا، سعی کنید تا حد ممکن مختصر باشد و سعی کنید تا ایده کلی پست خود را به پایان برسانید و در نهایت برخی از صاحب نظران را از بین ببرید، به طوری که مردم تمایل دارند بیشتر بدانند. به خاطر داشته باشید که فقط 160 کاراکتر دارید تا این کار را انجام دهید. آن ها را شمارش کنید.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">لینک دادن به سایت های قدرتمند و صفحات دیگر سایت خودتان</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">سایت هایی که به آن ها لینک می دهید بایستی با کلمه کلیدی مورد نظر شما ارتباط داشته باشند در غیر این صورت نمی توانند کمکی به رتبه بندی <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">وب سایت</span> شما کنند. همچنین لینک دادن بین صفحات مختلف باعث می شود کاربران از <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">وب سایت</span> ها و صفحات دیگر به صفحه مورد نظر شما دسترسی داشته باشند و از خدمات و محصولات آن باخبر شوند.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">ساختار مقاله سئو</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">سعی کنید ساختار مقاله خود را با استفاده درست از تگ های H، فونت ها، مقدمه و نتیجه گیری و قرار دادن متن ALT در تصاویر پیاده سازی کنید. در اینجا یک لیستی از کار هایی که باید انجام دهید قرار داده ایم:</p><ul class="commerce-feature" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">اطمینان حاصل کنید که فقط از یک برچسب H1 استفاده کنید (برای عنوان پست وبلاگ خود).</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">مطالب خود را به بخش های H2، H3، H4 تقسیم کنید.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">کلمات کلیدی خود را از طریق متن برجسته کنید تا ارتباط آن ها را با کاربران افزایش دهید.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">شامل مقدمه و نتیجه گیری باشد.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">استفاده از تصاویر برای ایجاد محتوا جذاب تر</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">از متن alt در تمام تصاویر خود استفاده کنید.</li></ul><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">پیوند یکتا سایت شما شامل کلمات کلیدی باشد</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">URL اصلی خود را تا حد ممکن کوتاه کنید، در حالی که ایده اصلی پست خود را حفظ کنید. توجه داشته باشید که پیوند یکتا در این پست چگونه است و چگونه شامل کلید واژه های اصلی می باشد. در بیشتر موارد استفاده نکردن از کلمات اضافی مناسب است. (مثلا کلماتی مانند "یک"، "آن"، "است"). اگر از وردپرس استفاده می کنید، مطمئن شوید که پیوند یکتا شما از "post name" در پسوند آن استفاده می کند. </p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">ایجاد لینک برای مقاله بهینه شده (این عامل واقعی رتبه بندی است.)</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">بسیاری از راهنمایی هایی که در مورد نوشتن مقالات مناسب به نظر می رسند همیشه این واقعیت را حذف می کنند که شما نیاز به ایجاد لینک برای آن صفحه یا پست خاص دارید. شما می توانید با استفاده از سرویس های وبلاگ دهی مختلف لینک های خود را ایجاد کرده و آنها را به مقاله خود پیوند دهید.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin-bottom: 10px; font-size: 14pt; line-height: 1; margin-top: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: YekanFaNum, tahoma; color: rgb(0, 109, 232); background-color: rgb(245, 245, 245);">جمع بندی</h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">بنابراین شما به همه این ها برای تولید یک مقاله سئو شده در <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">وب سایت</span> خود نیاز دارید. برای خلاصه می توان لیستی از موارد را به صورت زیر مرتب کرد:</p><ul class="commerce-feature" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: YakanFanum, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">کلمات کلیدی مناسب را انتخاب کنید.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">پست های طولانی در حدود 2000 کلمه بنویسید.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">برای افزایش CTR از متا های درست استفاده کنید.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">لینک دادن به <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">وب سایت</span> های پرقدرت و پیوند به پست های دیگر در صورت لزوم.</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">ساختن پست شما با برچسب های H، کلمات کلیدی جسورانه، متن بالا، مقدمه و نتیجه گیری</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">تمیز و منظم کردن پیوند یکتا</li><li style="box-sizing: border-box; list-style: circle inside; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.8; font-family: YekanFanum, IRANSans, sans-serif; text-align: right; overflow: hidden;">ایجاد لینک برای مقاله تازه</li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">باز هم اگر به دنبال تولید مقالات سئو محور اختصاصی برای کسب و کار خود هستید، پیشنهاد من این است که این وظیفه را به یک سئو کار با تجربه یا شرکت معتبر بسپارید. امروزه تولید محتوا از همیشه مهم تر است و اگر شما به طور مرتب محتوا را تولید کنید، ترافیک ارزشمندی را کسب خواهید نمود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">آیا نظر یا پیشنهادی در این زمینه دارید؟ ما در شرکت <em style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://nopardazco.com/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: 0px;">طراحی سایت</a></span></em> نوپرداز بی صبرانه منتظر شنیدن نظرات شما هستم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: IRANSans, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2; text-align: justify; background-color: rgb(245, 245, 245);">ترجمه از سایت <a href="https://alejandrorioja.com/blog/write-seo-articles/" target="_blank" rel="external noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">alejandrorioja</a></p>